Cảm nghĩ của Giảng viên nước ngoài

1 – Bản Tiếng Anh cảm nghĩ của Giảng viên nước ngoài:

Maranga Sebastien (Mr. Seb) received an LLM Degree in Labour law from North West University South Africa. Before gaining employment eith EDX Investment Corporation, he worked as a legal collaborator at Lifanje Law Chambers, where he developed a strong interest in legal research and drafting. While in South africa as a Masters student, he co-authored a conference paper entitled ‘Impact of social security on South Africa’s transformative constitutionalism agenda’ which he presented at the Law and Development Conference in Cape Town.

He is presently a lecturer in English and Economics Law and an Internship support staff for students at EDX Investment Corporation.

My dream to work in a university was realised when EDX University offered me a position as a lecturer. Within a short time frame, and with the confidence and trust bestowed in me by managenent of EDX Investment Corporation, I have moved from just lecturing, and have be given important tasks to work on, such as securing an accreditation for EDX Investment Corporation from NCC Education, a British accredition body.

While working on the accreditationprocess, I used my previous experience in drafting documents, to draft numerous policies which were much needed by EDX Investment Corporation to be accredited by NCC Education. EDX Investment Corporation has exposed me into a whole new life in the field of international co-operation.  As a result of this achievement I have been designated as the director of international co-operation which entails me to liaise with international educational organisations to create partnership with EDX Investment Corporation.

EDX Investment Corporation has not only given me the opportunity to realise my dream which has always been to work in a University, but it has given me an opportunity to grow and to build my career.

EDX Investment Corporation has adopted the philiosophy of  happiness as a core component of its activities in order to encourage positive thinking. In this light EDX  Investment Corporation provides a happy environment not just for its employees, but for its students, which gives the feeling of a big happy family, where everyone is treated equally, with respect and happiness.

 2 – Bản tiếng Viết cảm nghĩ của Giảng viên nước ngoài:

Maranga Sebastien (Mr. Seb) đã nhận được Bằng LLM về luật Lao động từ Đại học North West Nam Phi. Trước khi có được việc làm tại EDX Investment Corporation, anh ấy đã làm việc với tư cách là cộng tác viên pháp lý tại Lifanje Law Chambers, nơi anh ấy phát triển mối quan tâm mạnh mẽ đến việc nghiên cứu và soạn thảo luật. Khi ở Nam Phi với tư cách là một sinh viên Thạc sĩ, ông là đồng tác giả của bài báo hội nghị có tựa đề ‘Tác động của an sinh xã hội đối với chương trình nghị sự chủ nghĩa hợp hiến chuyển đổi của Nam Phi’ mà ông đã trình bày tại Hội nghị Luật và Phát triển ở Cape Town.

Anh hiện là giảng viên tiếng Anh và Luật Kinh tế và là nhân viên hỗ trợ Thực tập cho sinh viên tại EDX Investment Corporation. Ước mơ được làm việc trong một trường đại học của tôi đã thành hiện thực khi Đại học EDX mời tôi làm giảng viên. Trong một khoảng thời gian ngắn, và với sự tin tưởng và tín nhiệm mà người quản lý của EDX Investment Corporation dành cho tôi, tôi đã chuyển từ việc chỉ thuyết trình và đã được giao những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện, chẳng hạn như đảm bảo được công nhận cho EDX Investment Corporation từ NCC Giáo dục, một cơ quan kiểm định của Anh. Trong khi làm việc về quy trình công nhận, tôi đã sử dụng kinh nghiệm trước đây của mình trong việc soạn thảo các tài liệu, để soạn thảo nhiều chính sách mà EDX Investment Corporation rất cần để được NCC Education công nhận.

EDX Investment Corporation đã đưa tôi vào một cuộc sống hoàn toàn mới trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Nhờ thành tích này, tôi đã được bổ nhiệm làm giám đốc hợp tác quốc tế đòi hỏi tôi phải liên lạc với các tổ chức giáo dục quốc tế để tạo quan hệ đối tác với EDX Investment Corporation. Công ty Cổ phần Đầu tư EDX không chỉ cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ luôn được làm việc trong trường Đại học mà còn cho tôi cơ hội phát triển và xây dựng sự nghiệp của mình. EDX Investment Corporation đã sử dụng philiosophy of happiness làm thành phần cốt lõi trong các hoạt động của mình nhằm khuyến khích suy nghĩ tích cực. Về khía cạnh này, Công ty Cổ phần Đầu tư EDX cung cấp một môi trường hạnh phúc không chỉ cho nhân viên mà còn cho sinh viên của mình, mang lại cảm giác như một gia đình hạnh phúc lớn, nơi mọi người được đối xử bình đẳng, tôn trọng và hạnh phúc.