Mô tả công việc đàm phán kinh doanh:

Người có kỹ năng đàm phán kinh doanh có khả năng phát triển các chiến lược và ý tưởng đàm phán kinh doanh. Nhằm để tạo điều kiện thảo luận với các bên liên quan trong việc ký kết hợp tác, đàm phán, kinh doanh.
Đàm phán có thể được gọi là một cách giải quyết tranh chấp. Nó được coi là đồng nghĩa với giải quyết, thỏa thuận, hợp tác và thương lượng. Đàm phán có thể được định nghĩa là một kênh giao tiếp nhằm hòa giải sự khác biệt giữa các bên và để giải quyết xung đột chung. Các bên nhằm đạt được một vị trí cùng có lợi.
=> Tìm hiểu thêm Đại học edX là gì ?
=> Tìm hiểu thêm Chương trình đào tạo đại học edX

a, Kỹ năng đàm phán kinh doanh level 1:

Là người chuẩn bị cho đàm phán kinh doanh và phân tích thông tin. Nhằm cho phép đánh giá các vị trí ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp và ghi lại các kết quả chính của các cuộc đàm phán.

Tri thức được đào tạo:

• Mục tiêu đàm phán
• Bối cảnh đàm phán
• Sự khác biệt về văn hóa và xã hội có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán
• Kỹ năng giao tiếp
• Kỹ thuật giải quyết xung đột và truyền thông
• Tiền lệ liên quan đàm phán
• Thành phần của cuộc đàm phán

Kỹ năng được đào tạo:

• Xác định kết quả đàm phán trong các tình huống thương mại để thiết lập vị trí mong muốn trong cuộc đàm phán
• Xác định vai trò và trách nhiệm cần thiết để hỗ trợ các mục tiêu đàm phán
• Chuẩn bị thông tin cơ bản có liên quan để hiểu các vị trí khác
• Sử dụng các quy trình và kỹ thuật đàm phán để hỗ trợ đạt được kết quả đàm phán mong muốn
• Ghi lại các cuộc đàm phán để đánh giá và tài liệu

b, Kỹ năng đàm phán kinh doanh level 2:

Là người xác định và nhắm mục tiêu các cơ hội kinh doanh có sẵn. Họ đảm bảo chuẩn bị cho các cuộc họp là đủ để cho phép đàm phán kinh doanh hiệu quả và đánh giá kết quả của các cuộc đàm phán kinh doanh để cải thiện.

Tri thức được đào tạo:

• Mục tiêu đàm phán
• Bối cảnh đàm phán
• Thành phần của kế hoạch đàm phán
• Vai trò và trách nhiệm đàm phán
• Quy trình và kỹ thuật đàm phán
• Tiền lệ liên quan
• Pháp luật và các quy định có liên quan

Kỹ năng được đào tạo:

• Lập kế hoạch và chuẩn bị các phương án và kết quả cho cả hai bên trong các cuộc đàm phán để hỗ trợ các mục tiêu đàm phán
• Áp dụng các kỹ thuật giao tiếp và giải quyết xung đột để đạt được kết quả đàm phán mong muốn
• Hoàn tất đàm phán và thực hiện các hành động tiếp theo cần thiết để kết thúc đàm phán
• Theo dõi và đánh giá kết quả đàm phán kinh doanh so với mục tiêu của tổ chức

c, Kỹ năng đàm phán kinh doanh level 3:

Là người thiết lập và thực hiện các quyết định và khuyến nghị nằm trong các hoạt động, mục tiêu kinh doanh và các yêu cầu lập pháp. Đồng thời xem xét kết quả đàm phán kinh doanh cho các bên liên quan chính.

Kiến thức được đào tạo:

• Phong cách đàm phán
• Kết quả đàm phán hiệu quả
• Điều kiện để đàm phán thành công

Kỹ năng được đào tạo:

• Lập kế hoạch và chuẩn bị cho đàm phán kinh doanh theo chiến lược đàm phán kinh doanh
• Tạo điều kiện thảo luận với các bên liên quan để phát triển các ý tưởng và chiến lược đàm phán kinh doanh
• Thực hiện chiến lược đàm phán kinh doanh theo hướng dẫn đàm phán kinh doanh
• Xem xét và cung cấp phản hồi cho các bên liên quan để sàng lọc chính sách đàm phán kinh doanh

=> Tìm hiểu thêm Chương trình đào tạo ngành Marketing – Đại học edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây