1, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh

Là kỹ năng Phân tích dữ liệu liên quan đến bối cảnh và môi trường kinh doanh và phân tích đối thủ cạnh tranh. Từ đó đề ra kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh đó.
=> Tìm hiểu thêm Chương trình đào tạo đại học edX

2, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh theo từng cấp độ:

a, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh level 1:

Biết sử dụng một loạt các nguồn dữ liệu, phân tích thông tin. Để rút ra các mô hình môi trường kinh doanh và đưa ra các báo cáo để trình bày kết quả.

Tri thức được đào tạo:

• Phương pháp và phương pháp thu thập dữ liệu
• Vấn đề bảo mật dữ liệu liên quan đến việc trình bày kết quả thống kê
• Hồ sơ đối thủ cạnh tranh
• Xu hướng của ngành, thị trường và đối thủ

Kỹ năng được đào tạo:

• Hợp nhất thông tin được thu thập thông qua quy trình thu thập dữ liệu
• Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu được thu thập
• Chuẩn bị biểu diễn đồ họa của các mẫu dữ liệu dựa trên các vị trí địa lý
• Xác định cả đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng theo các kích thước đã chọn
• Xác định xu hướng thị trường tại địa phương và toàn cầu
• Hỗ trợ thông tin nghiên cứu cho môi trường kinh doanh để cải thiện và / hoặc đảm bảo môi trường thiết kế hiệu quả và hiệu quả hơn.
• Hỗ trợ phân tích dữ liệu và thông tin liên quan đến môi trường kinh doanh
• Duy trì tài liệu thích hợp của thông tin nghiên cứu

b, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh level 2:

Biết sử dụng các công cụ nghiên cứu, dữ liệu định lượng và định tính để thu thập thông tin về môi trường kinh doanh. Đánh giá dữ liệu để đưa ra những suy luận có ý nghĩa tác động đến định vị thị trường của tổ chức và cung cấp phản hồi cho ban quản lý.

Tri thức được đào tạo:

• Phương pháp và phương pháp thu thập dữ liệu
• Vấn đề bảo mật dữ liệu liên quan đến việc trình bày kết quả thống kê
• Phương tiện xác định đối thủ tiềm năng và khả năng họ tham gia thị trường
• Hồ sơ đối thủ cạnh tranh
• Xu hướng của ngành, thị trường và đối thủ

Kỹ năng được đào tạo:

• Thực hiện các phân tích định lượng và định lượng giúp chuyển dữ liệu thành thông tin chi tiết có thể hành động
• Hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin nghiên cứu một cách hiệu quả
• Phân tích dữ liệu nghiên cứu và tổng hợp thông tin thô thành những hiểu biết và khuyến nghị
• Chuẩn bị bài thuyết trình và truyền đạt kết quả rõ ràng
• Đánh giá cả đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng theo các kích thước đã chọn

c, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh level 3:

Có khả năng giám sát ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và bên trong đến các chức năng kinh doanh quan trọng. Và là người báo cáo kết quả và đề xuất phản hồi cho bạn quản lý.

Tri thức được đào tạo:

• Phạm vi kỹ thuật phân tích thích hợp cho phân tích môi trường
• Số liệu chính để dẫn đến kết quả mong muốn
• Phương tiện xác định đối thủ tiềm năng và khả năng họ tham gia thị trường
• Hồ sơ đối thủ cạnh tranh
• Xu hướng của ngành, thị trường và đối thủ

Kỹ năng được đào tạo:

• Phát triển phương pháp thu thập dữ liệu
• Xem xét và cung cấp các khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu
• Giao tiếp với các bên liên quan để hiểu và ghi lại các kết quả nghiên cứu và ý nghĩa
• Phân tích các phát hiện hoặc báo cáo về xu hướng thị trường địa phương và toàn cầu, cơ hội, mối đe dọa và phát triển công nghệ về tác động đối với chiến lược kinh doanh hoặc chiến lược hoạt động kinh doanh.

d, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh level 4:

Giám sát môi trường kinh doanh để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng bên trong và bên ngoài. Mà nó có thể ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược và kế hoạch hoạt động. Từ đó đề xuất phương pháp ứng phó với thay đổi môi trường.

Tri thức đào tạo:

• Các yếu tố thành công quan trọng của chiến lược tổ chức và chức năng
• Phạm vi phân tích môi trường
• Xu hướng thị trường ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm chính của các nỗ lực nghiên cứu
• Kỹ thuật tổng hợp các mẫu và xu hướng
• Khung phân tích cạnh tranh
• Xu hướng của ngành, thị trường và đối thủ

Kỹ năng đào tạo:

• Vẽ các suy luận về cảnh quan và môi trường kinh doanh để đánh giá các tác động
• Giám sát phân tích cạnh tranh, là một phần của phân tích tác động môi trường kinh doanh để xác định những thay đổi tiềm năng trong chiến lược tổ chức
• Xây dựng các phương pháp, kết quả và chiến lược nghiên cứu để thúc đẩy các xu hướng, cơ hội và mối đe dọa thị trường toàn cầu và toàn cầu trong việc thúc đẩy các quyết định kinh doanh quan trọng và chiến lược tăng trưởng
• Theo dõi quá trình và kết quả nghiên cứu
• Thiết lập các thủ tục và hướng dẫn để tiến hành phân tích môi trường kinh doanh

e, Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh level 5:

Cần xây dựng khung phân tích môi trường, xác định các yếu tố rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của tổ chức trong các điều khoản ngắn, trung và dài. Từ đó đề xuất để khai thác các cơ hội chính có được từ phân tích môi trường.

Tri thức cần có:

• Các yếu tố thành công quan trọng của chiến lược tổ chức và chức năng
• Mục tiêu và phạm vi phân tích môi trường
• Nguyên tắc thiết kế khung phân tích môi trường
• Xu hướng thị trường trong việc đưa ra định hướng cho các nỗ lực nghiên cứu• Khung phân tích cạnh tranh
• Xu hướng của ngành, thị trường và đối thủ
• Kiến thức văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế và tổng quát về các sự kiện quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Kỹ năng cần có:

• Thúc đẩy các suy luận tăng trưởng kinh doanh được thu thập thông qua phân tích môi trường
• Dẫn đầu trong việc phát triển các khuôn khổ để thu thập dữ liệu, đánh giá, hiểu và tích hợp các xu hướng, cơ hội và mối đe dọa thị trường toàn cầu và định lượng chính và định lượng
• Hướng lái xe và các khu vực trọng tâm chính
=> Tìm hiểu thêm Phương pháp đào tạo tại đại học edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây