1, Kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh:

Kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh là tạo ra các khung để đánh giá động lực thị trường. Từ đó thực hiện các phân tích để phát hiện ra triển vọng nhu cầu của sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

2, Chuyên đề đào tạo kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh:

a, Kỹ năng phân tích nhu cầu Level 1:

Biết sử dụng một loạt các nguồn dữ liệu, phân tích thông tin. Để rút ra các mẫu nhu cầu và tạo báo cáo để trình bày kết quả.

Tri thức cần có:

• Các loại biến ảnh hưởng đến nhu cầu và doanh số sản phẩm trong tương lai
• Xu hướng trong hành vi và sở thích của người tiêu dùng

Kỹ năng cần nắm được:

• Hợp nhất thông tin được thu thập thông qua các quy trình thu thập dữ liệu
• Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu được thu thập
• Chuẩn bị biểu diễn đồ họa của các mẫu dữ liệu
• Xác định cả đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng theo các kích thước đã chọn
• Hỗ trợ thông tin nghiên cứu để phân tích nhu cầu
• Thu thập dữ liệu về các đối thủ cạnh tranh để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của họ
• Hỗ trợ phân tích dữ liệu và thông tin liên quan đến nhu cầu
• Duy trì tài liệu thích hợp của thông tin nghiên cứu

b, Kỹ năng phân tích nhu cầu Level 2:

Quản lý các hoạt động để thực hiện phân tích nhu cầu và phân tích đặc điểm thị trường của sản phẩm hoặc dịch vụ để đánh giá triển vọng nhu cầu của nó.

Tri thức cần có:

• Sự khác biệt giữa nhu cầu chính và phụ
• Các loại biến ảnh hưởng đến nhu cầu và doanh số sản phẩm trong tương lai
• Xu hướng trong hành vi và sở thích của người tiêu dùng
• Quản lý vòng đời sản phẩm

Kỹ năng cần có:

• Phát triển các mẫu nhu cầu và tạo báo cáo để trình bày kết quả phân tích nhu cầu
• Phân tích một sản phẩm hoặc dịch vụ để xác định các đặc tính và khả năng kinh doanh của nó
• Phân tích thị trường mục tiêu của sản phẩm hoặc dịch vụ để xác định các đặc điểm và tác động của nó đối với nhu cầu
• Sử dụng phân tích cạnh tranh để dự đoán nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ

c, Kỹ năng phân tích nhu cầu Level 3:

Đánh giá tính mong muốn và thực tiễn của việc phát triển thị trường liên tục một cách thực tế và thực hiện các hoạt động phát triển thị trường khi thích hợp.

Tri thức cần có:

• Chiến lược bán hàng
• Chiến lược hàng hóa
• Sự khác biệt giữa nhu cầu chính và phụ
• Các loại biến ảnh hưởng đến nhu cầu và doanh số sản phẩm trong tương lai
• Xu hướng trong hành vi và sở thích của người tiêu dùng
• Quản lý vòng đời sản phẩm

Kỹ năng cần có:

• Dẫn dắt các hoạt động phân tích nhu cầu
• Hướng dẫn dữ liệu hoặc thông tin chi tiết để phân tích nhu cầu
• Xem xét và cung cấp thông tin chi tiết bổ sung cho các báo cáo phân tích nhu cầu trước khi gửi để chứng thực
• Phân tích các phát hiện hoặc báo cáo về xu hướng thị trường và phát triển ngành về tác động đến chiến lược kinh doanh hoặc chiến lược hoạt động kinh doanh
• Sử dụng các công cụ nghiên cứu, phương pháp hoặc công cụ liên quan để nhận dữ liệu đầu vào hoặc dữ liệu

d, Kỹ năng phân tích nhu cầu Level 4:

Đánh giá động lực thị trường dựa trên xu hướng thị trường, xây dựng khung phân tích nhu cầu và thiết lập các ưu tiên chính để phân tích khách hàng mục tiêu trong việc xác định các cơ hội để tác động đến thị trường.

Tri thức cần có:

• Chiến lược bán hàng
• Chiến lược hàng hóa
• Sự khác biệt giữa nhu cầu chính và phụ
• Các loại biến ảnh hưởng đến nhu cầu và doanh số sản phẩm trong tương lai
• Xu hướng trong hành vi và sở thích của người tiêu dùng
• Quản lý vòng đời sản phẩm
• Xu hướng, cơ hội và mối đe dọa thị trường toàn cầu

Kỹ năng cần có:

• Xác định khung phân tích nhu cầu phù hợp với phân tích nhu cầu của tổ chức
• Cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ trong việc phát triển khung để thu thập dữ liệu, đánh giá, hiểu và tích hợp dữ liệu định lượng và định lượng chính
• Đảm bảo lập kế hoạch, thực hiện, sử dụng và lập ngân sách hiệu quả cho các nỗ lực nghiên cứu
• Thiết lập các thủ tục và hướng dẫn để tiến hành phân tích nhu cầu
• Thiết lập các công cụ nghiên cứu, phương pháp luận hoặc các công cụ liên quan để nhận đầu vào hoặc dữ liệu
• Thiết lập các tiêu chí đánh giá để phân tích triển vọng nhu cầu của sản phẩm và dịch vụ
• Giải thích triển vọng nhu cầu sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng, mua và kiểm soát hàng tồn kho ở cấp cửa hàng

=> Tìm hiểu thêm Chuyên đề kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh
=> Tìm hiểu thêm Chương trình đào tạo Ngành bán hàng – Đại học edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây