Thế giới đang bước vào thời đại Công nghệ 4.0, theo các chuyên gia Các doanh nghiệp muốn tồn tại buộc phải có phòng Kinh doanh Thương mại điện tử. Để làm rõ cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử, VTC 10 đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Đại học edX: “Nguyễn Đình Hùng”. Một trong những đơn vị đang đào tạo sinh viên Ngành thương mại điện tử theo phương pháp: “Làm trước học sau – 70% Thực hành – 30% Lý thuyết”

Truyền hình VTC 10 Đưa tin về Cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử:

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục