1, Mô tả công việc truyền thông nơi làm việc trong doanh nghiệp:

Là công việc giao tiếp với nhân viên cấp dưới hoặc nhân sự mới làm việc tại công ty. Nhằm mục tiêu truyền đạt thông tin về quy trình, văn hoá, sứ mệnh, nhiệm vụ,…. giúp cho họ nắm rõ đề công tác tốt trong quá trình làm việc. Cụ thể ở từng vị trí có những công việc khác nhau.

a, Truyền thông nơi làm việc Level 1:

Tri thức được đào tạo:

• Nguồn thông tin trong và ngoài tổ chức
• Các loại thông tin sẽ được nhận, làm rõ và phản hồi và các tính năng của chúng
• Các chế độ của công cụ truyền thông và truyền thông và đặc điểm của chúng
• Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả và kỹ thuật giao tiếp
• Rào cản bên trong và bên ngoài đối với truyền thông hiệu quả
• Sự khác biệt về văn hóa và xã hội ảnh hưởng đến truyền thông

Kỹ năng được đào tạo:

• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến diễn giải và phân tích thông tin nhận được
• Trả lời thông tin nhận được có tính đến nền tảng văn hóa và xã hội của người nhận thông tin
• Thực hiện các hoạt động sử dụng các kỹ thuật truyền thông thích hợp để làm rõ và phản hồi thông tin nhận được

b, Truyền thông nơi làm việc Level 2:

Là người sử dụng kiến ​​thức về các kỹ năng giao tiếp cơ bản để phát triển và duy trì các mối quan hệ tích cực và tin tưởng lẫn nhau trong công việc.

Tri thức được đào tạo:

• Các tiêu chuẩn tổ chức và chuyên nghiệp liên quan đến truyền thông
• Nguồn thông tin trong và ngoài tổ chức
• Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả và kỹ thuật giao tiếp
• Các chế độ của công cụ truyền thông và truyền thông và đặc điểm của chúng
• Rào cản đối với truyền thông hiệu quả
• Cách tiếp cận và cách tiếp cận phù hợp
• Sự khác biệt về văn hóa và xã hội ảnh hưởng đến truyền thông

Kỹ năng được đào tạo:

• Sử dụng các kỹ thuật và công cụ giao tiếp phù hợp để phù hợp với các phong cách giao tiếp khác nhau trong các cài đặt chính thức và không chính thức
• Áp dụng một loạt các phong cách và cách tiếp cận khi giao tiếp với các đối tượng khác nhau
• Áp dụng các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả khi tương tác tại nơi làm việc
• Sử dụng các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả để tạo ra các đường truyền thông rõ ràng trong công sở
• Giải thích và trả lời thông tin nhận được

c, Truyền thông nơi làm việc Level 3:

Sử dụng các phương pháp và thiết bị để truyền đạt ý tưởng và thông tin phù hợp đến đối tượng mục tiêu và thực hiện các kỹ năng nghe và nói hiệu quả trong giao tiếp bằng lời nói.

Tri thức được đào tạo:

• Các khía cạnh cần xem xét khi duy trì các kênh liên lạc tại nơi làm việc
• Các bên thiết lập và duy trì mạng lưới và các mối quan hệ liên quan đến công việc
• Các tiêu chuẩn tổ chức và chuyên nghiệp liên quan đến truyền thông
• Kỹ thuật giao tiếp phù hợp
• Kỹ thuật thúc đẩy giao tiếp hiệu quả giữa các nhân viên

Kỹ năng được đào tạo:

• Truyền đạt các chính sách và quy trình truyền thông của tổ chức tới nhân viên và theo dõi sự tuân thủ của họ
• Duy trì các kênh liên lạc để cập nhật cho nhân viên các thông tin liên quan đến công việc mới nhất và có liên quan theo các chính sách và quy trình truyền thông của tổ chức
• Thúc đẩy giao tiếp hiệu quả giữa các nhân viên
• Đánh giá các lỗ hổng và rào cản trong giao tiếp tại nơi làm việc dựa trên các tiêu chuẩn được xác định
• Đánh giá hiệu quả của truyền thông kênh

d, Truyền thông nơi làm việc Level 4:

Thực hiện và phát triển các kế hoạch truyền thông phù hợp với các chiến lược truyền thông.

Tri thức được đào tạo:

• Ví dụ về các thực hành tốt nhất trong giao tiếp nơi làm việc
• Các công cụ và phương thức truyền thông liên quan đến các cơ chế truyền thông khác nhau
• Các loại và kích thước của văn hóa tổ chức và đặc điểm của chúng
• Tiêu chí đánh giá hiệu quả của chiến lược giao tiếp và tham gia của nhân viên
• Phương pháp để huấn luyện nhân viên sử dụng các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng được đào tạo:

• Tiến hành nghiên cứu về thực tiễn tốt nhất trong giao tiếp tại nơi làm việc, đánh giá sự phù hợp của họ để áp dụng và thiết lập điểm chuẩn cho tổ chức
• Đánh giá xu hướng bên trong và bên ngoài và thống kê vốn nhân lực có thể có tác động đến sự tham gia của nhân viên
• Xây dựng kế hoạch truyền thông để thực hiện các chiến lược và cơ chế truyền thông

e, Truyền thông nơi làm việc Level 5:

Thực hiện các chiến lược truyền thông để tác động đến văn hóa tổ chức vàphát triển các nền tảng và kênh truyền thông để đạt được các mục tiêu truyền thông.

Tri thức được đào tạo:

• Mục tiêu truyền thông
• Cơ cấu tổ chức để xác định phương pháp phổ biến thông tin
• Chiến lược truyền thông để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức và các tính năng của chúng
• Tiêu chí đánh giá hiệu quả của chiến lược giao tiếp và tham gia của nhân viên
• Phương pháp đánh giá hiệu quả của chiến lược gắn kết nhân viên

Kỹ năng được đào tạo:

• Dẫn đầu các nghiên cứu về sự tham gia của nhân viên để xác định cách tổ chức được nhân viên cảm nhận
• Sử dụng các chiến lược truyền thông để tác động đến văn hóa tổ chức
• Chọn các nền tảng và kênh truyền thông phù hợp với sự tư vấn của các bên liên quan để thực hiện các chiến lược truyền thông
• Phát triển các nền tảng và kênh truyền thông để phổ biến thông điệp nội bộ một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu truyền thông
• Đánh giá hiệu quả của các chiến lược truyền thông, cơ chế và kế hoạch thực hiện theo các tiêu chí được đặt ra

f, Truyền thông nơi làm việc Level 6:

Chứng thực các chiến lược và chính sách gắn kết của nhân viên phù hợp với việc thay đổi cảnh quan kinh doanh và tổ chức các mục tiêu của tổ chức và nhân viên chấp nhận.

Tri thức được đào tạo:

• Mục tiêu truyền thông
• Cơ cấu tổ chức để xác định phương pháp phổ biến thông tin
• Chiến lược truyền thông để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức và các tính năng của chúng
• Các yếu tố thành công quan trọng của các nền tảng và kênh truyền thông
• Tác động của sự tham gia của nhân viên đến kết quả kinh doanh
• Trình điều khiển sự tham gia của nhân viên

Kỹ năng được đào tạo:

• Sử dụng phân tích xu hướng bên trong và bên ngoài và thống kê vốn nhân lực có thể có tác động đến sự tham gia của nhân viên
• Phát triển các chiến lược và chính sách gắn kết của nhân viên phù hợp với việc thay đổi cảnh quan kinh doanh và các mục tiêu của tổ chức trong sự tham khảo ý kiến ​​với các bên liên quan chính
• Đánh giá nhân viên Mức độ chấp nhận của tổ chức, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của tổ chức và thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết

=> Tìm hiểu chương trình đào tạo đại học edX
=> Tìm hiểu phương pháp đào tạo tại đại học edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây