Điểm chuẩn các trường đại học 2021 đang là vấn đề được quan tâm nhất trong những ngày này và đặc biệt là “Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2021”. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của toàn bộ các thí sinh trên cả nước. Vậy Điểm chuẩn vào USSH sẽ thay đổi ra sao để các thí sinh đề ra phương án cho phù hợp. Cùng theo dõi bài viết bên dưới nhé. 

1. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2021

a. Nhận xét 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn điểm chuẩn 2021 với mặt bằng chung là vừa không quá cao. Dưới đây là tổng hợp Dự đoán Điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2021 với các ngành đào tạo.Vậy Ad tạm thời có thể dự đoán USSH Điểm chuẩn 2021 như sau:

b. Dựa đoán Điểm chuẩn 2021

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Báo chí A00 Đang cập nhật 
Báo chí C00 Đang cập nhật 
Báo chí D01 Đang cập nhật 
Báo chí D03 Đang cập nhật 
Báo chí D04 Đang cập nhật 
Báo chí D78 Đang cập nhật 
Báo chí D82 Đang cập nhật 
Báo chí D83 Đang cập nhật 
Chính trị học A00 Đang cập nhật 
Chính trị học C00 Đang cập nhật 
Chính trị học D01 Đang cập nhật 
Chính trị học D03 Đang cập nhật 
Chính trị học D04 Đang cập nhật 
Chính trị học D78 Đang cập nhật 
Chính trị học D82 Đang cập nhật 
Chính trị học D83 Đang cập nhật 
Công tác xã hội A00 Đang cập nhật 
Công tác xã hội C00 Đang cập nhật 
Công tác xã hội D01 Đang cập nhật 
Công tác xã hội D03 Đang cập nhật 
Công tác xã hội D04 Đang cập nhật 
Công tác xã hội D78 Đang cập nhật 
Công tác xã hội D82 Đang cập nhật 
Công tác xã hội D83 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học A00 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học C00 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học D01 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học D03 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học D04 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học D78 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học D82 Đang cập nhật 
Đông Nam Á học D83 Đang cập nhật 
Đông phương học C00 Đang cập nhật 
Đông phương học D01 Đang cập nhật 
Đông phương học D03 Đang cập nhật 
Đông phương học D04 Đang cập nhật 
Đông phương học D78 Đang cập nhật 
Đông phương học D82 Đang cập nhật 
Đông phương học D83 Đang cập nhật 
Hán Nôm C00 Đang cập nhật 
Hán Nôm D01 Đang cập nhật 
Hán Nôm D03 Đang cập nhật 
Hán Nôm D04 Đang cập nhật 
Hán Nôm D78 Đang cập nhật 
Hán Nôm D82 Đang cập nhật 
Hán Nôm D83 Đang cập nhật 
Hán Nôm A00 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý C00 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý D01 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý D03 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý D04 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý D78 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý D82 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý D83 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý C00 Đang cập nhật 
Lịch sử D01 Đang cập nhật 
Lịch sử D03 Đang cập nhật 
Lịch sử D04 Đang cập nhật 
Lịch sử D78 Đang cập nhật 
Lịch sử D82 Đang cập nhật 
Lịch sử D83 Đang cập nhật 
Lịch sử A00 Đang cập nhật 
Lưu trữ học C00 Đang cập nhật 
Lưu trữ học D01 Đang cập nhật 
Lưu trữ học D03 Đang cập nhật 
Lưu trữ học D04 Đang cập nhật 
Lưu trữ học D78 Đang cập nhật 
Lưu trữ học D82 Đang cập nhật 
Lưu trữ học D83 Đang cập nhật 
Lưu trữ học C00 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học D01 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học D03 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học D04 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học D78 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học D82 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học D83 Đang cập nhật 
Ngôn ngữ học A00 Đang cập nhật 
Nhân học C00 Đang cập nhật 
Nhân học D01 Đang cập nhật 
Nhân học D03 Đang cập nhật 
Nhân học D04 Đang cập nhật 
Nhân học D78 Đang cập nhật 
Nhân học D82 Đang cập nhật 
Nhân học D83 Đang cập nhật 
Nhân học D01 Đang cập nhật 
Nhật Bản học D04 Đang cập nhật 
Nhật Bản học D06 Đang cập nhật 
Nhật Bản học D78 Đang cập nhật 
Nhật Bản học D81 Đang cập nhật 
Nhật Bản học D83 Đang cập nhật 
Nhật Bản học C00 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng D01 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng D03 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng D04 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng D78 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng D82 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng D83 Đang cập nhật 
Quan hệ công chúng A00 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin C00 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D01 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D03 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D04 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D78 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D82 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D83 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin D01 Đang cập nhật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D03 Đang cập nhật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D04 Đang cập nhật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D78 Đang cập nhật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D82 Đang cập nhật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D83 Đang cập nhật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D01 Đang cập nhật 
Quản trị khách sạn D03 Đang cập nhật 
Quản trị khách sạn D04 Đang cập nhật 
Quản trị khách sạn D78 Đang cập nhật 
Quản trị khách sạn D82 Đang cập nhật 
Quản trị khách sạn D83 Đang cập nhật 
Quản trị khách sạn A00 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng C00 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng D01 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng D03 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng D04 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng D78 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng D82 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng D83 Đang cập nhật 
Quản trị văn phòng A00 Đang cập nhật 
Quốc tế học C00 Đang cập nhật 
Quốc tế học D01 Đang cập nhật 
Quốc tế học D03 Đang cập nhật 
Quốc tế học D04 Đang cập nhật 
Quốc tế học D78 Đang cập nhật 
Quốc tế học D82 Đang cập nhật 
Quốc tế học D83 Đang cập nhật 
Quốc tế học A00 Đang cập nhật 
Tâm lý học C00 Đang cập nhật 
Tâm lý học D01 Đang cập nhật 
Tâm lý học D03 Đang cập nhật 
Tâm lý học D04 Đang cập nhật 
Tâm lý học D78 Đang cập nhật 
Tâm lý học D82 Đang cập nhật 
Tâm lý học D83 Đang cập nhật 
Tâm lý học A00 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện C00 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện D01 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện D03 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện D04 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện D78 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện D82 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện D83 Đang cập nhật 
Thông tin – Thư viện A00 Đang cập nhật 
Tôn giáo học C00 Đang cập nhật 
Tôn giáo học D01 Đang cập nhật 
Tôn giáo học D03 Đang cập nhật 
Tôn giáo học D04 Đang cập nhật 
Tôn giáo học D78 Đang cập nhật 
Tôn giáo học D82 Đang cập nhật 
Tôn giáo học D83 Đang cập nhật 
Tôn giáo học A00 Đang cập nhật 
Triết học C00 Đang cập nhật 
Triết học D01 Đang cập nhật 
Triết học D03 Đang cập nhật 
Triết học D04 Đang cập nhật 
Triết học D78 Đang cập nhật 
Triết học D82 Đang cập nhật 
Triết học D83 Đang cập nhật 
Triết học C00 Đang cập nhật 
Triết học D01 Đang cập nhật 
Văn học D03 Đang cập nhật 
Văn học D04 Đang cập nhật 
Văn học D78 Đang cập nhật 
Văn học D82 Đang cập nhật 
Văn học D83 Đang cập nhật 
Văn học C00 Đang cập nhật 
Văn học D01 Đang cập nhật 
Việt Nam học D03 Đang cập nhật 
Việt Nam học D04 Đang cập nhật 
Việt Nam học D78 Đang cập nhật 
Việt Nam học D82 Đang cập nhật 
Việt Nam học D83 Đang cập nhật 
Việt Nam học A00 Đang cập nhật 
Việt Nam học C00 Đang cập nhật 
Xã hội học D01 Đang cập nhật 
Xã hội học D03 Đang cập nhật 
Xã hội học D04 Đang cập nhật 
Xã hội học D78 Đang cập nhật 
Xã hội học D82 Đang cập nhật 
Xã hội học D83 Đang cập nhật 
Xã hội học A00 Đang cập nhật 
Xã hội học C00 Đang cập nhật 
Xã hội học D01 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) D03 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) D04 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) D78 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) D82 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) D83 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) A00 Đang cập nhật 
Báo chí ** (CTĐT CLC) C00 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D01 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D03 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D04 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D78 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D82 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D83 Đang cập nhật 
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) A00 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) C00 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D01 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D03 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D04 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D78 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D82 Đang cập nhật 
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D83 Đang cập nhật 
văn hóa học С00 Đang cập nhật 
văn hóa học D01 Đang cập nhật 
văn hóa học D04 Đang cập nhật 
văn hóa học D78 Đang cập nhật 
văn hóa học D83 Đang cập nhật 

2. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2 năm gần đây

a.  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội điểm chuẩn 2019

– Nhận xét Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019

Với điểm chuẩn của USSH 2019 được đánh giá là ổn định. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn điểm chuẩn 2019 trong năm này với mặt bằng chung là cao. Dưới đây là tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2019 với các ngành đào tạo. 

– Tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội 2019

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Báo chí A01 23.5
Báo chí C00 28.5
Báo chí D01 25
Báo chí D04 24
Báo chí D78 24.75
Báo chí D83 23.75
Chính trị học A01 18.5
Chính trị học C00 25.5
Chính trị học D01 23
Chính trị học D04 18.75
Chính trị học D78 20.5
Chính trị học D83 18
Công tác xã hội A01 18
Công tác xã hội C00 26
Công tác xã hội D01 23.75
Công tác xã hội D04 18
Công tác xã hội D78 22.5
Công tác xã hội D83 18
Đông Nam Á học A01 20.5
Đông Nam Á học D01 23.5
Đông Nam Á học D04 22
Đông Nam Á học D78 22
Đông Nam Á học D83 18
Đông phương học C00 29.75
Đông phương học D01 25.75
Đông phương học D04 25.25
Đông phương học D78 25.75
Đông phương học D83 25.25
Hán Nôm C00 26.75
Hán Nôm D01 23.75
Hán Nôm D04 23.25
Hán Nôm D78 23.5
Hán Nôm D83 23.5
Khoa học quản lý A01 23
Khoa học quản lý C00 28.5
Khoa học quản lý D01 24.25
Khoa học quản lý D04 23.25
Khoa học quản lý D78 24.25
Khoa học quản lý D83 21.75
Lịch sử C00 25.25
Lịch sử D01 21.5
Lịch sử D04 18
Lịch sử D78 20
Lịch sử D83 18
Lưu trữ học А01 17.75
Lưu trữ học С00 25.25
Lưu trữ học D01 23
Lưu trữ học D04 18
Lưu trữ học D78 21.75
Lưu trữ học D83 18
Ngôn ngữ học C00 25.75
Ngôn ngữ học D01 24
Ngôn ngữ học D04 20.25
Ngôn ngữ học D78 23
Ngôn ngữ học D83 18
Nhân học A01 16.25
Nhân học C00 24.5
Nhân học D01 23
Nhân học D04 19
Nhân học D78 21.25
Nhân học D83 18
Nhật Bản học A01 20
Nhật Bản học D01 25.75
Nhật Bản học D06 24.75
Nhật Bản học D78 25.75
Quan hệ công chúng C00 29
Quan hệ công chúng D01 26
Quan hệ công chúng D04 24.75
Quan hệ công chúng D78 25.5
Quan hệ công chúng D83 24
Quản lý thông tin A01 20
Quản lý thông tin C00 27.5
Quản lý thông tin D01 24.25
Quản lý thông tin D04 21.25
Quản lý thông tin D78 23.25
Quản lý thông tin D83 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  A01 24.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D01 25.75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D78 25.25
Quản trị khách sạn A01 24.25
Quản trị khách sạn D01 25.25
Quản trị khách sạn D78 25.25
Quản trị văn phòng A01 22.5
Quản trị văn phòng C00 28.5
Quản trị văn phòng D01 24.5
Quản trị văn phòng D78 24.5
Quản trị văn phòng D83 20
Quốc tế học Α01 23
Quốc tế học С00 28.75
Quốc tế học D01 24.75
Quốc tế học D04 22.5
Quốc tế học D78 24.5
Quốc tế học D83 23.25
Quốc tế học* (CTĐT CLC) A01 20
Quốc tế học* (CTĐT CLC) С00 25.75
Quốc tế học * (CTĐT CLC) D01 21.75
Quốc tế học * (CTĐT CLC) D78 21.75
Tâm lý học A01 24.75
Tâm lý học C00 28
Tâm lý học D01 25.5
Tâm lý học D04 21.5
Tâm lý học D78 24.25
Tâm lý học D83 19.5
Thông tin – Thư viện A01 16
Thông tin – Thư viện C00 23.25
Thông tin – Thư viện D01 21.75
Thông tin – Thư viện D04 18
Thông tin – Thư viện D78 19.5
Thông tin – Thư viện D83 18
Tôn giáo học Α01 17
Tôn giáo học С00 21
Tôn giáo học D01 19
Tôn giáo học D04 18
Tôn giáo học D78 18
Tôn giáo học D83 18
Triết học Α01 19
Triết học С00 22.25
Triết học D01 21.5
Triết học D04 18
Triết học D78 18.25
Triết học D83 18
Văn học C00 25.25
Văn học D01 23.5
Văn học D04 18
Văn học D78 22
Văn học D83 18
Việt Nam học C00 27.25
Việt Nam học D01 23.25
Việt Nam học D04 18
Việt Nam học D78 22.25
Việt Nam học D83 20
Xã hội học Α01 17.5
Xã hội học С00 25.75
Xã hội học D01 23.75
Xã hội học D04 20
Xã hội học D78 22.75
Xã hội học D83 18
Báo chí * (CTĐT CLC) A01 20
Báo chí * (CTĐT CLC) C00 26.5
Báo chí * (CTĐT CLC) D01 23.5
Báo chí * (CTĐT CLC) D78 23.25
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) A01 20.25
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) C00 25.25
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D01 22.5
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D78 21
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) A01 18
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) С00 24.25
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D01 21.25
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D78 19.25

b. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội 2020

– Nhận xét USSH điểm chuẩn 2020

Với điểm chuẩn USSH 2020 được đánh giá là khá biến động. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội điểm chuẩn 2020 với mặt bằng chung là vừa không quá cao. Dưới đây là tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2020 với các ngành đào tạo.

– Tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Báo chí A00 21.75
Báo chí C00 26
Báo chí D01 22.5
Báo chí D03 19.5
Báo chí D04 20.25
Báo chí D78 23
Báo chí D82 20
Báo chí D83 20
Chính trị học A00 19
Chính trị học C00 23
Chính trị học D01 19.5
Chính trị học D03 18
Chính trị học D04 17.5
Chính trị học D78 19.5
Chính trị học D82 18
Chính trị học D83 18
Công tác xã hội A00 18
Công tác xã hội C00 24.75
Công tác xã hội D01 20.75
Công tác xã hội D03 21
Công tác xã hội D04 18
Công tác xã hội D78 20.75
Công tác xã hội D82 18
Công tác xã hội D83 18
Đông Nam Á học A00 20.5
Đông Nam Á học C00 27
Đông Nam Á học D01 22
Đông Nam Á học D03 20
Đông Nam Á học D04 20.5
Đông Nam Á học D78 23
Đông Nam Á học D82 18
Đông Nam Á học D83 18
Đông phương học C00 28.5
Đông phương học D01 24.75
Đông phương học D03 20
Đông phương học D04 22
Đông phương học D78 24.75
Đông phương học D82 20
Đông phương học D83 19.25
Hán Nôm C00 23.75
Hán Nôm D01 21.5
Hán Nôm D03 18
Hán Nôm D04 20
Hán Nôm D78 21
Hán Nôm D82 18
Hán Nôm D83 18.5
Hán Nôm A00 21
Khoa học quản lý C00 25.75
Khoa học quản lý D01 21.5
Khoa học quản lý D03 18.5
Khoa học quản lý D04 20
Khoa học quản lý D78 21.75
Khoa học quản lý D82 18
Khoa học quản lý D83 18
Khoa học quản lý C00 22.5
Lịch sử D01 19
Lịch sử D03 18
Lịch sử D04 18
Lịch sử D78 19
Lịch sử D82 18
Lịch sử D83 18
Lịch sử A00 17
Lưu trữ học C00 22
Lưu trữ học D01 19.5
Lưu trữ học D03 18
Lưu trữ học D04 18
Lưu trữ học D78 19.5
Lưu trữ học D82 18
Lưu trữ học D83 18
Lưu trữ học C00 23.75
Ngôn ngữ học D01 21.5
Ngôn ngữ học D03 22
Ngôn ngữ học D04 19
Ngôn ngữ học D78 21.5
Ngôn ngữ học D82 18
Ngôn ngữ học D83 18.75
Ngôn ngữ học A00 17
Nhân học C00 21.25
Nhân học D01 18
Nhân học D03 18
Nhân học D04 18
Nhân học D78 19
Nhân học D82 18
Nhân học D83 18.25
Nhân học D01 24
Nhật Bản học D04 20
Nhật Bản học D06 22.5
Nhật Bản học D78 24.5
Nhật Bản học D81 21.75
Nhật Bản học D83 19
Nhật Bản học C00 26.75
Quan hệ công chúng D01 23.75
Quan hệ công chúng D03 21.25
Quan hệ công chúng D04 21.25
Quan hệ công chúng D78 24
Quan hệ công chúng D82 20
Quan hệ công chúng D83 19.75
Quan hệ công chúng A00 21
Quản lý thông tin C00 23.75
Quản lý thông tin D01 21.5
Quản lý thông tin D03 18.5
Quản lý thông tin D04 18
Quản lý thông tin D78 21
Quản lý thông tin D82 18
Quản lý thông tin D83 18
Quản lý thông tin D01 23.75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D03 19.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D04 21.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D78 24.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D82 19.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D83 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D01 23.5
Quản trị khách sạn D03 23
Quản trị khách sạn D04 21.75
Quản trị khách sạn D78 23.75
Quản trị khách sạn D82 19.5
Quản trị khách sạn D83 20
Quản trị khách sạn A00 21.75
Quản trị văn phòng C00 25.5
Quản trị văn phòng D01 22
Quản trị văn phòng D03 21
Quản trị văn phòng D04 20
Quản trị văn phòng D78 22.25
Quản trị văn phòng D82 18
Quản trị văn phòng D83 18
Quản trị văn phòng A00 21
Quốc tế học C00 26.5
Quốc tế học D01 22.75
Quốc tế học D03 18.75
Quốc tế học D04 19
Quốc tế học D78 23
Quốc tế học D82 18
Quốc tế học D83 18
Quốc tế học A00 22.5
Tâm lý học C00 25.5
Tâm lý học D01 22.75
Tâm lý học D03 21
Tâm lý học D04 19.5
Tâm lý học D78 23
Tâm lý học D82 23
Tâm lý học D83 18
Tâm lý học A00 17.5
Thông tin – Thư viện C00 20.75
Thông tin – Thư viện D01 17.75
Thông tin – Thư viện D03 18
Thông tin – Thư viện D04 18
Thông tin – Thư viện D78 17.5
Thông tin – Thư viện D82 18
Thông tin – Thư viện D83 18
Thông tin – Thư viện A00 17
Tôn giáo học C00 18.75
Tôn giáo học D01 17
Tôn giáo học D03 17
Tôn giáo học D04 17
Tôn giáo học D78 17
Tôn giáo học D82 17
Tôn giáo học D83 17
Tôn giáo học A00 17.75
Triết học C00 19.5
Triết học D01 17.5
Triết học D03 18
Triết học D04 18
Triết học D78 17.5
Triết học D82 18
Triết học D83 18
Triết học C00 22.5
Triết học D01 20
Văn học D03 18
Văn học D04 18
Văn học D78 20
Văn học D82 18
Văn học D83 18
Văn học C00 25
Văn học D01 21
Việt Nam học D03 18
Việt Nam học D04 18
Việt Nam học D78 21
Việt Nam học D82 18
Việt Nam học D83 18
Việt Nam học A00 18
Việt Nam học C00 23.5
Xã hội học D01 21
Xã hội học D03 20
Xã hội học D04 18
Xã hội học D78 19.75
Xã hội học D82 18
Xã hội học D83 18
Xã hội học A00 18
Xã hội học C00 21.25
Xã hội học D01 19.75
Báo chí ** (CTĐT CLC) D03 18
Báo chí ** (CTĐT CLC) D04 19
Báo chí ** (CTĐT CLC) D78 19.75
Báo chí ** (CTĐT CLC) D82 18
Báo chí ** (CTĐT CLC) D83 18
Báo chí ** (CTĐT CLC) A00 19
Báo chí ** (CTĐT CLC) C00 19
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D01 16
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D03 19
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D04 18
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D78 16.5
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D82 18
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) D83 18
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC) A00 17
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) C00 18
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D01 16.75
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D03 18
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D04 18
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D78 16.75
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D82 18
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC) D83 18
văn hóa học С00 24
văn hóa học D01 20
văn hóa học D04 18
văn hóa học D78 18.5
văn hóa học D83 18

2. Dự đoán Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2021

a. Nhận xét Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 

Thông qua việc nhìn nhận lại Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 năm gần đây. Chúng ta cũng có thể suy ra rằng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội điểm chuẩn 2021 cũng sẽ không có nhiều thay đổi.
Theo Ad nhận định Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn điểm chuẩn 2021 với mặt bằng chung là vừa không quá cao. Dưới đây là tổng hợp Dự đoán Điểm chuẩn Đại học khoa học tự nhiên 2021 với các ngành đào tạo.Vậy Ad tạm thời có thể dự đoán USSH Điểm chuẩn 2021 như sau:

b. Dựa đoán Điểm chuẩn 2021

3. Tổng kết Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2021

Trên đây, Ad đã giúp bạn tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2021 hy vọng bạn sẽ lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân và năng lực thi của mình. Chúc bạn chinh phục thành công USSH bạn nhé.

 

 

 

 

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây