Bài viết này sẽ trình bày một cách trực quan nhất về giá trị công việc của Giám đốc điều hành (CEO)

1. Giá trị công việc của Giám đốc điều hành (CEO)

a. Mức độ quan trọng thứ 1

  • Tính độc lập – Những nghề nghiệp thỏa mãn giá trị công việc này cho phép nhân viên tự làm việc và đưa ra quyết định. Các nhu cầu tương ứng là Sáng tạo, Trách nhiệm và Tự chủ. (Mức độ 100/100).
  • Sự công nhận – Những nghề nghiệp thỏa mãn giá trị công việc này mang lại sự thăng tiến, tiềm năng lãnh đạo và thường được coi là có uy tín. Các nhu cầu tương ứng là Thăng tiến, Thẩm quyền, Công nhận và Địa vị xã hội. (Mức độ 100/100).
  • Thành tích – Những nghề nghiệp thỏa mãn giá trị công việc này là định hướng kết quả và cho phép nhân viên sử dụng khả năng mạnh nhất của họ, mang lại cho họ cảm giác hoàn thành công việc. Các nhu cầu tương ứng là Khả năng sử dụng và Thành tích. (Mức độ 89/100).

b. Mức độ quan trọng thứ 2

  • Điều kiện làm việc – Những nghề nghiệp thỏa mãn giá trị công việc này mang lại sự đảm bảo việc làm và điều kiện làm việc tốt Các nhu cầu tương ứng là Hoạt động, Lương thưởng, Độc lập, An ninh, Đa dạng và Điều kiện làm việc. (Mức độ 89/100).
  • Hỗ trợ – Các nghề nghiệp đáp ứng giá trị công việc này cung cấp sự hỗ trợ quản lý đứng đằng sau nhân viên. Các nhu cầu tương ứng là Chính sách công ty, Giám sát: Quan hệ con người và Giám sát: Kỹ thuật. (Mức độ 72/100).
  • Mối quan hệ – Những nghề nghiệp thỏa mãn giá trị công việc này cho phép nhân viên cung cấp dịch vụ cho người khác và làm việc với đồng nghiệp trong một môi trường thân thiện không cạnh tranh. Các nhu cầu tương ứng là Đồng nghiệp, Giá trị đạo đức và Dịch vụ xã hội. (Mức độ 67/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục