Tiếp tục đến với phần 2 của bài viết ” Hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO) “. Để nắm rõ thông tin chi tiết về công việc thường ngày của các CEO

4. Các hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO)(ưu tiên số 4)

 • Xử lý thông tin – Biên dịch, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm tra hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu. (Tầm quan trọng 76/100).
 • Huấn luyện và Phát triển Người khác – Xác định nhu cầu phát triển của người khác và huấn luyện, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác nâng cao kiến ​​thức hoặc kỹ năng của họ. (Tầm quan trọng 73/100).
 • Phối hợp công việc và hoạt động của những người khác – Bắt các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ. (Tầm quan trọng 73/100).
 • Tư duy Sáng tạo – Phát triển, thiết kế hoặc tạo ra các ứng dụng, ý tưởng, mối quan hệ, hệ thống hoặc sản phẩm mới, bao gồm cả những đóng góp về nghệ thuật. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Các Đơn vị Tổ chức Nhân sự – Tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn, tuyển dụng và thăng chức nhân viên trong một tổ chức. (Tầm quan trọng 68/100).
 • Giám sát Quy trình, Vật liệu hoặc Xung quanh – Giám sát và xem xét thông tin từ vật liệu, sự kiện hoặc môi trường, để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề. (Tầm quan trọng 67/100).

5. Các hoạt động công việc khác

 • Bán hàng hoặc ảnh hưởng đến người khác – Thuyết phục người khác mua hàng hóa hoặc thay đổi suy nghĩ hoặc hành động của họ. (Tầm quan trọng 67/100).
 • Cung cấp Tham vấn và Tư vấn cho Người khác – Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho cấp quản lý hoặc các nhóm khác về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật, hệ thống hoặc quy trình. (Tầm quan trọng 66/100).
 • Ước tính các Đặc tính Có thể Định lượng của Sản phẩm, Sự kiện hoặc Thông tin – Ước tính kích thước, khoảng cách và số lượng; hoặc xác định thời gian, chi phí, nguồn lực hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện một hoạt động công việc. (Tầm quan trọng 65/100).
 • Lập kế hoạch Công việc và Hoạt động – Lên lịch các sự kiện, chương trình và hoạt động cũng như công việc của những người khác. (Tầm quan trọng 59/100).
 • Thực hiện các Hoạt động Hành chính – Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày như duy trì các tệp thông tin và xử lý các thủ tục giấy tờ. (Tầm quan trọng 54/100).
 • Đào tạo và Giảng dạy Người khác – Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác. (Tầm quan trọng 50/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 
=> Xem thêm: Hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO)(Phần 1)

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục