1, Mô tả công việc của quản lý kênh truyền thông:

Là người tạo khung để lựa chọn kênh phân phối. Từ đó người thực hiện cần chọn kênh phân phối và đánh giá hiệu quả của các kênh đó. Cụ thể:
– Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu
– Giám sát việc thực hiện nội dung truyền thông, tấn suất & kênh phân bố để đảm bảo thông điệp được thực hiện hiệu quả.
– Tìm kiếm, lựa chọn và phối hợp với các đối tác để triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông
– Đề xuất các ý tưởng, làm đầy thông điệp truyền thông và cập nhật các kênh truyền thông hiện đại.
– Sản xuất các sản phẩm truyền thông thông qua việc xây dựng nội dung ấn phẩm đáp ứng yêu cầu quảng bá thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh công ty.
– Quản trị các kênh truyền thông (Youtube/online/offline)
– Chỉ đạo giám sát, thực hiện kế hoạch khai thác kinh doanh trên kênh quảng cáo.
– Giám sát việc thực hiện công tác thanh quyết toán với đối tác.
=> Tìm hiểu chương trình đào tạo chung tại đại học edX
=> Tìm hiểu ngành marketing đại học edX

2, Kỹ năng – kiến thức cần có của quản lý kênh truyền thông theo từng cấp độ:

a, Quản lý kênh truyền thông Level 1:

Duy trì các kênh truyền thông, phân tích thông tin liên quan đến hiệu quả của các kênh truyền thông và thu thập thông tin để hỗ trợ phân tích hiệu quả của kênh phân phối.

Kiến thức cần có:

• Nguyên tắc và khung kênh truyền thông
• Kế hoạch quản lý kênh truyền thông
• Phương pháp triển khai một loạt các thông tin liên lạc tạo điều kiện cho kết quả hiệu quả cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau
• Công cụ phân tích hiệu quả của các kênh phân phối
• Các quy trình liên quan đến việc duy trì các kênh phân phối

Kỹ năng cần có:

• Đóng góp ý tưởng cho việc lập kế hoạch và thực hiện các quy trình truyền thông tạo điều kiện cho kết quả hiệu quả
• Duy trì các kênh phân phối
• Thu thập dữ liệu để đo lường và đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông
• Cung cấp hỗ trợ về lập kế hoạch và thực hiện các quy trình truyền thông tạo điều kiện cho kết quả hiệu quả

b, Quản lý kênh truyền thông Level 2:

Là người thực hiện kế hoạch kênh truyền thông và tiến hành phân tích về hiệu quả của các kênh phân phối.

Kiến thức cần có:

• Nguyên tắc và khung kênh truyền thông
• Kế hoạch quản lý kênh truyền thông
• Phương pháp triển khai một loạt các thông tin liên lạc tạo điều kiện cho kết quả hiệu quả cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau
• Vai trò của truyền thông trong vòng đời dự án và xây dựng thương hiệu
• Các yêu cầu của việc giao tiếp trong nhiều múi giờ nơi có thông tin theo sau
• Các công cụ và phương pháp đánh giá kênh truyền thông

Kỹ năng cần có:

• Thực hiện kế hoạch quản lý kênh truyền thông
• Theo dõi và giải thích dữ liệu để đo lường và đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông
• Tiến hành phân tích về hiệu quả của các kênh phân phối

c, Quản lý kênh truyền thông Level 3:

Là người xác định, chọn và quản lý cấu trúc kênh truyền thông và đánh giá hiệu quả của các kênh phân phối.

Tri thức cần có:

• Chiến lược quản lý thương hiệu
• Nguyên tắc và khung kênh truyền thông
• Vai trò của truyền thông trong vòng đời dự án và xây dựng thương hiệu
• Chiến lược đàm phán để đạt được thỏa thuận
• Công cụ đánh giá tác động của truyền thông đến người nhận
• Truyền thông vận hành và tương tác
• Các công cụ và phương pháp đánh giá kênh truyền thông
• Sự khác biệt giữa các kỹ thuật giao tiếp bên trong và bên ngoài

Kỹ năng cần có:

• Xây dựng kế hoạch quản lý kênh truyền thông phù hợp với các hoạt động tiếp thị và thương hiệu
• Tiến hành đàm phán để đạt được thỏa thuận trong quản lý kênh truyền thông
• Đánh giá hiệu quả của các kênh truyền thông
• Xác định, chọn và quản lý cấu trúc kênh phân phối
• Phát triển cấu trúc nghiên cứu dựa trên các kênh truyền thông được chọn
• Truyền đạt cho các bên liên quan về hiệu quả của các kênh truyền thông

d, Quản lý kênh truyền thông Level 4:

Là người xây dựng khung và đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn để lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Tri thức cần có:

• Chiến lược quản lý thương hiệu
• Chiến lược và kế hoạch tiếp thị
• Pháp luật, quy định, chính sách, thực tiễn, thủ tục và hướng dẫn của chính phủ liên quan đến truyền thông thương hiệu và tiếp thị
• Xu hướng và dự đoán về thị trường và xu hướng tiêu dùng
• Các vấn đề tài chính, chi phí và kế toán liên quan đến quản lý truyền thông
• Vai trò của truyền thông trong vòng đời dự án và xây dựng thương hiệu
• Truyền thông vận hành và tương tác
• Các công cụ và phương pháp đánh giá kênh truyền thông

Kỹ năng cần có:

• Phát triển chiến lược kênh truyền thông
• Xác định thị trường mục tiêu và xác định hồ sơ thị trường
• Xây dựng khung và nguyên tắc kênh truyền thông phù hợp với các hoạt động tiếp thị và thương hiệu
• Phân tích dữ liệu liên quan đến mức chi tiêu trên các kênh truyền thông khác nhau
• Xác định số liệu cho sự thành công và đo lường hiệu quả của các kênh truyền thông tiếp thị và thương hiệu
=> Tìm hiểu thêm vị trí sáng tạo nội dung trong ngành marketing

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây