Quy định về khen thưởng – Kỷ luật

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 • Quy chế này quy định về công tác khen thưởng và kỷ luật cho các thực tập sinh có thành tích tốt trong hoạt động học tập – thực hành tại Đại học edX.
 • Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ thực tập sinh đang học tập và thực hành tại Đại học edX.

Chương II
DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 2: Nguyên tắc

 • Tập thể (Lớp, nhóm), cá nhân thực tập sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tập thể của công ty, thể dục thể thao, hoạt động xã hội,… tuỳ theo mức độ đều được thưởng về vật chất (bằng tiền hoặc hiện vật) nhằm động viên kịp thời sự cố gắng phấn đấu của tập thể, cá nhân.
 • Tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được thưởng trong cùng một đợt hoặc trong cùng một nội dung thì chỉ nhận được một phần thưởng ở mức cao nhất.

Điều 3. Hình thức thi đua và nội dung khen thưởng

 1. Thi đua, khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích tốt cần biểu dương, khuyến khích kịp thời. Cụ thể như sau:
 • Thực tập sinh từng đoạt giải trong các cuộc thi HSSV giỏi cấp Tỉnh – Thành Phố, HSSV giỏi cấp Quốc Gia, Olympic các môn học, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;
 • Thực tập sinh đoạt danh hiệu thủ khoa đầu vào bằng điểm thi THPT Quốc Gia;
 • Thực tập sinh nằm trong chương trình: “Sinh viên yêu trường” của Đại học edX;
 • Thực tập sinh đóng góp có hiệu quả, tích cực tham gia trong các hoạt động tập thể trong lớp, trong công ty, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;
 • Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu cực, tham nhũng;
 • Thực tập sinh được xếp loại Giỏi, Xuất xắc được tiến hành xét duyệt vào cuối mỗi năm học
 • Các thành tích đặc biệt khác.

Nội dung, mức khen thưởng thường xuyên được quy định tại mục 3 Điều 2.

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp được tiến hành vào cuối mỗi năm học. Cụ thể như sau:

a, Đối với cá nhân thực tập sinh:

 • Danh hiệu cá nhân gồm 2 loại: Giỏi, Xuất sắc.
 • Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:
 • Đạt danh hiệu thực tập sinh loại Giỏi nếu xếp loại điểm rèn luyện học tập trung bình của cả năm đạt loại Giỏi; Điểm rèn luyện không có tháng nào dưới 90 điểm; Không bị trượt bất cứ chuyên đề học tập nào trong một năm học; Tham gia và hoàn thành tốt chương trình thực tập tại edX; Tích cực tham gia hoạt động, lao động tập thể của lớp, công ty và hoàn thành học phí đúng hạn.
 • Đạt danh hiệu thực tập sinh loại Xuất sắc nếu điểm rèn luyện học tập trung bình của một năm đạt loại Xuất sắc; Điểm rèn luyện không có tháng nào dưới 95 điểm; Không bị trượt bất cứ chuyên đề học tập nào trong một năm học; Tham gia và hoàn thành tốt chương trình thực tập tại edX; Tích cực tham gia hoạt động, lao động tập thể của lớp, công ty và hoàn thành học phí đúng hạn.

Điểm rèn luyện của sinh viên được quy định tại Quy chế tính điểm rèn luyện học tập của thực tập sinh tại Đại học edX.

b, Đối với Tập thể lớp:

 • Danh hiệu tập thể lớp gồm 2 loại: Lớp Tiên tiến và Lớp Xuất sắc
 • Đạt danh hiệu Lớp Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 50% thực tập sinh có điểm rèn luyện trung bình cả năm đạt loại Khá trở lên;

+ Có ít nhất một cá nhân đạt danh hiệu thực tập sinh loại Giỏi;

+ Không có cá nhân xếp loại điểm rèn luyện trung bình hoặc bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào tại Đại học edX.

+ Không có cá nhân nào chưa hoàn thành đủ nghĩa vụ học phí tại Đại học edX.

 • Đạt danh hiệu Lớp Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Đạt các điều kiện của danh hiệu lớp Tiên Tiến

+ Có từ 10% Thực tập sinh đạt danh hiệu Thực tập sinh loại Giỏi trở lên.

+ Có từ 3% Thực tập sinh đạt danh hiệu Thực tập sinh loại Xuất sắc trở lên.

3, Nội dung khen thưởng

a, Đối với cá nhân:

 • Thực tập sinh đoạt giải trong các cuộc thi HSSV giỏi cấp Quốc Gia trở lên:

+ Mức học bổng: 15.000.000/học bổng

+ Điều kiện được nhận: Thí sinh có giấy chứng nhận đạt giải cấp Quốc gia và hoàn thành thủ tục nhập học trước Kỳ thi THPT Quốc Gia (hoặc tại thời điểm được quy định và thông báo ở từng năm học).

+ Lưu ý: Học bổng này được quy đổi thành học phí cho kỳ học tiếp theo. Học bổng là đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt.

 • Thực tập sinh đoạt danh hiệu thủ khoa đầu vào bằng điểm thi THPT Quốc Gia:

+ Mức học bổng: 15.000.000/học bổng

+ Điều kiện được nhận: Thí sinh đạt thủ khoa điểm thi THPT Quốc gia tại Đại học edX và hoàn thành thủ tục nhập học trong vòng 10 ngày kể từ ngày biết điểm thi THPT (hoặc tại thời điểm được quy định và thông báo ở từng năm học).

+ Lưu ý: Học bổng này được quy đổi thành học phí cho kỳ học tiếp theo. Học bổng là đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt.

 • Thực tập sinh đoạt giải trong các cuộc thi HSSV giỏi cấp Tỉnh – Thành phố:

+ Mức học bổng: 10.000.000/học bổng

+ Điều kiện được nhận: Thí sinh đạt giải thi cấp tỉnh hoặc thành phố và hoàn thành thủ tục nhập học trước kỳ thi THPT Quốc Gia (hoặc tại thời điểm được quy định và thông báo ở từng năm học).

+ Lưu ý: Học bổng này được quy đổi thành học phí cho kỳ học tiếp theo. Học bổng là đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt.

 • Thực tập sinh nằm trong chương trình: “Sinh viên yêu trường” của Đại học edX

+ Mức học bổng: Một chiếc máy tính trị giá 6.000.000/chiếc.

+ Điều kiện được nhận: Thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học vào Đại học trước kỳ thi THPT Quốc Gia được quy định ở từng năm học.

+ Lưu ý: Học bổng này không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt.

 • Thực tập sinh xếp loại Giỏi trong mỗi năm học:

+ Mức học bổng: Bằng 20% tổng học phí một năm học.

+ Lưu ý: Học bổng này được quy đổi thành học phí cho kỳ học tiếp theo và được trao cho thực tập sinh vào ngày khai giảng năm học mới.

 • Thực tập sinh xếp loại Xuất sắc trong mỗi năm học:

+ Mức học bổng: Bằng 30% tổng học phí một năm học.

+ Lưu ý: Học bổng này được quy đổi thành học phí cho kỳ học tiếp theo và được trao cho thực tập sinh vào ngày khai giảng năm học mới.

 • Thực tập sinh có thành tích đặc biệt khác theo quyết định của Giám đốc Đại học edX.

b, Đối với Tập thể:

 • Tập thể lớp Đạt danh hiệu Lớp Tiên Tiến:

+ Giấy chứng nhận thi đua lớp Tiên tiến

+ Phần thưởng cho tập thể lớp trị giá 1.000.000 vnđ

+ Lưu ý: Phần thưởng được trao cho đại diện tập thể lớp vào ngày khai giảng năm học mới.

 • Tập thể lớp Đạt danh hiệu Lớp Xuất Sắc:

+ Giấy chứng nhận thi đua lớp Xuất sắc

+ Phần thưởng cho tập thể lớp trị giá 3.000.000 vnđ

+ Lưu ý: Phần thưởng được trao cho đại diện tập thể lớp vào ngày khai giảng năm học mới.

Điều 4: Trình tự xét duyệt thi đua khen thưởng

 1. Vào đầu năm học, QLSV phối hợp với giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp tổ chức cho thực tập sinh và các lớp đăng ký danh hiệu thi đua của Tập thể và cá nhân.
 2. Cuối năm học, Đại diện ban cán sự lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm dưới sự hướng dẫn của đại diện QLSV tiến hành xét và lập danh sách báo cáo thành tích các cá nhân và tập thể lớp đề nghị khen thưởng ngay sau khi có kết thúc năm học.
 3. Phòng QLSV họp xét và lập danh sách cá nhân, tập thể lớp đề nghị khen thưởng dựa theo các tiêu chí tại Điều 2 quy chế này và chuyển lên Ban giám đốc Đại học edX xét duyệt.
 4. Ban giám đốc Đại học edX công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng cho cá nhân và Tập thể lớp. Và đề nghị Giám đốc Đại học edX ký quyết định khen thưởng cho các cá nhân và Tập thể đạt thành tích tốt trong năm học.
 5. Các cá nhân và tập thể lớp đạt danh hiệu thi đua nhận giấy hoặc bằng khen và phần thưởng theo quy định. Công bố quyết định và trao phần thưởng được tiến hành trong dịp lễ khai giảng năm học mới.

Điều 5: Điều kiện và thủ tục nhận thưởng

 1. Đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có quyết định khen thưởng của Giám đốc khi nhận thưởng.
 2. Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm phát tiền thưởng cho tập thể, cá nhân thực tập sinh theo quyết định của Giám đốc

Chương III
HÌNH THỨC, NỘI DUNG VI PHẠM & HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều 6: Hình thức kỷ luật

 1. Những thực tập sinh có hành vi vi phạm thì tuỳ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc chịu một trong những hình thức kỷ luật sau:
 2. Khiển trách: Áp dụng với thực tập sinh vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ
 3. Cảnh cáo: Áp dụng với thực tập sinh đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ tương đối nghiệm trọng.
 4. Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng cho sinh viên trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng trong các hành vi thực tập sinh không được phép làm; Thực tập sinh xếp loại điểm rèn luyện trung bình cả năm học ở mức yếu, kém; Thực tập sinh vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo. Tuỳ theo trường hợp cụ thể, hội đồng kỷ luật quyết định thời gian đình chỉ học theo các mức: Đình chỉ một tuần học tập, đình chỉ một kỳ, đình chỉ một năm hoặc đình chỉ theo thời gian thực tập sinh bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
 5. Đình chỉ thực tập: Áp dụng cho sinh viên trong thời gian thực tập mà bị doanh nghiệp tiếp nhận thực tập trả về do vi phạm nội quy. Hoặc thực tập sinh không hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập và thực tập tại edX. Hoặc thực tập sinh không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định. Hoặc thực tập sinh bị đình chỉ học tập một tuần lần thứ 2 trong một kỳ học.
 6. Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên trong thời gian đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng tích chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến edX và xã hội; vi phạm pháp luật bị phạt tù giam. Thực tập sinh bị đình chỉ học một tuần lần thứ 3 trong một năm học. Hoặc thực tập sinh không hoàn thành nghĩa vụ về học phí.
 7. Xoá tên khỏi danh sách thực tập sinh: Áp dụng đối với thực tập sinh nghỉ học không phép hoặc quá phép từ một kỳ học trở lên hoặc buộc thôi học không thời hạn; thực tập sinh không đủ điều kiện đầu vào theo quy chế tuyển sinh.
 8. Hình thức kỷ luật sinh viên từ đình chỉ học tập một tuần trở lên phải ghi vào sổ quản lý thực tập sinh và thông báo cho gia đình thực tập sinh. Trường hợp thực tập sinh bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn và buộc thôi học, QLSV gửi thông báo đến địa phương và gia đình thực tập sinh biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

Điều 7: Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật

 1. Vi phạm về quy định học tập:

 • Thực tập sinh đi học muộn coi như nghỉ học không phép, không được điểm danh và được mời ra khỏi lớp.
 • Thực tập sinh không hoàn thành bài tập đúng thời hạn sẽ không được đến lớp và không được điểm danh ở tất cả các môn học.
 • Thực tập sinh không làm bài tập sẽ bị đánh trượt chuyên đề học, tuỳ theo mức độ có thể bị phạt từ mức cảnh cáo đến đình chỉ học tập có thời hạn.
 • Thực tập sinh tự ý nghỉ học không phép khi chưa hết giờ coi là nghỉ học không phép.
 • Thực tập sinh nghỉ học không phép hoặc được coi là nghỉ học không phép (do đi học muộn, hoặc chưa làm bài tập) từ buổi thứ 3 trong một tháng ở tất cả các môn sẽ bị phạt cảnh cáo học tập và đình chỉ học một tuần.
 • Thực tập sinh nghỉ học không phép một buổi sẽ bị nhắc nhở và bị phạt trực nhật – lao động công ích 3 buổi (mỗi buổi 4 tiếng).
 • Thực tập sinh làm mất trật tự, làm việc riêng, ngủ trong giờ học, giờ thực tập hoặc tự học sẽ bị phạt từ mức khiển trách, cảnh cáo đến phạt lao động công ích tuỳ theo mức độ nghiêm trọng.
 • Trong một môn học, sinh viên nghỉ quá 30% số buổi phải học lại. Thực tập sinh không làm bất cứ bài tập hay nhiệm vụ nào được giao sẽ buộc phải học lại. Mức phí học lại bằng 150% mức phí học thông thường của chuyên đề đó.
 • Thực tập sinh không hoàn thành chuyên đề nào do không làm bài tập hoặc nghỉ quá số buổi quy định hoặc không vượt qua bài kiểm tra cuối môn học sẽ không được cấp chứng chỉ của chuyên đề đó.
 • Thực tập sinh thiếu chứng chỉ của bất cứ chuyên đề nào trong khung chương trình của edX sẽ không được tốt nghiệp, không nhận được chứng chỉ học tập – thực hành tại edX. Và không được edX cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
 • Thực tập sinh không tham gia hoạt động tập thể bắt buộc của edX như giã ngoại, sự kiện,…đã được thông báo từ trước mà không có lý do chính đáng được coi là nghỉ học không phép và bị xử lý theo quy chế.
 • Thực tập sinh không tham gia họp lớp, họp công ty, học nội quy – quy chế….mà không có lý do chính đáng được coi là nghỉ học không phép và bị xử lý theo quy chế.
 1. Vi phạm về nội quy, quy chế:

 • Thực tập sinh làm tổn hại đến thương hiệu của edX vì bất kỳ lý do hay hình thức nào tuỳ theo mức động nghiêm trọng có thể bị phạt từ cảnh cáo đến buộc thôi học.
 • Thực tập sinh có hành vi nói tục, chửi bậy, bội nhọ hình ảnh người khác vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ hình thức nào có thể bị phạt từ nhắc nhở, cảnh cáo đến đình chỉ học có thời hạn.
 • Thực tập sinh có hành vi tham gia đánh bạc, chơi tiền ảo, buôn bán tàn trữ, vận chuyện trái phép các chất kích thích (Ma tuý, thuốc lá, bia rượu, chất độc, chất dễ cháy nổ, ấn phẩm độc hại, đồi trụy,…) tuỳ theo mức độ nghiệm trọng có thể bị phạt từ cảnh cáo đến buộc thôi học.
 • Khi đi thực tập, Đơn vị tiếp nhận thực tập báo về edX việc thực tập sinh vi phạm nội quy quá nhiều lần trong quá trình thực tập bị phạt từ cảnh cáo đến đình chỉ thực tập có thời hạn.
 • Khi đi thực tập, Đơn vị thực tập trả sinh viên về edX khi chưa hết hạn thực tập do vi phạm nhiều lần nội quy doanh nghiệp bị phạt từ cảnh cáo đến đình chỉ học tập và thực tập không thời hạn.
 • Thực tập sinh có điểm rèn luyện học tập hoặc điểm rèn luyện thực hành trong một học kỳ bị xếp loại trung bình, yếu hoặc kém bị đình chỉ học tập trong một kỳ tiếp theo hoặc buộc thôi học không thời hạn nếu thực tập sinh tiếp tục có điểm rèn luyện học tập và thực hành trong một kỳ bị xếp loại trung bình, yếu hoặc kém.
 • Trong một năm học, Thực tập sinh bị đình chỉ học một tuần lần thứ nhất bị Khiển trách, phê bình trước lớp và thông báo sinh viên toàn khoá học. Sinh viên thi hành quyết định và cần phải làm bản kiểm điểm và cam kết học tập khi bắt đầu đi học lại.
 • Trong một năm học, Thực tập sinh bị đình chỉ học một tuần lần thứ hai bị Cảnh cáo học vụ: QLSV sẽ gửi công văn thông báo về gia đình sinh viên. Sinh viên thi hành quyết định đình chỉ và cần phải làm bản kiểm điểm và cam kết học tập có chữ ký của phụ huynh sinh viên khi bắt đầu đi học lại.
 • Trong một năm học, Thực tập sinh bị đình chỉ học một tuần lần thứ ba sẽ bị buộc thôi học không thời hạn tại edX và sẽ gửi thông báo về địa phương và gia đình để quản lý và giáo dục.
 • Vô lễ, xúc phạm với thầy cô giáo, CBVC Đại học edX: Tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học không thời hạn.
 • Khi được QLSV mời đến làm việc, thực tập sinh cố tình không đến gặp sẽ bị xử lý từ đỉnh chỉ học tập đến buộc thôi học không thời hạn.
 1. Vi phạm về học phí:

 • Thực tập sinh nộp chậm học phí sau 15 ngày tính từ ngày thông báo thu học phí bị QLSV nhắc nhở bằng văn bản lần thứ nhất, trừ điểm rèn luyện, không nằm trong danh sách xét duyệt học bổng.
 • Thực tập sinh nộp chậm học phí từ 15 ngày đến 30 ngày tính từ ngày thông báo thu học phí bị QLSV cảnh cáo và đình chỉ học một tuần.
 • Nếu Thực tập sinh nộp chậm học phí theo quy định thì phải chịu phạt nộp chậm. Số tiền phạt nộp chậm bằng 0,1% x (số tiền phải trả trong kỳ) x (số ngày nộp chậm). Thời gian nộp chậm không được quá 60 ngày.
 • Hết học kỳ, Thực tập sinh không hoàn thành học phí của học kỳ đó bị phạt từ đình chỉ một kỳ đến buộc thôi học và đình chỉ thực tập không thời hạn tuỳ theo mức độ.
 • Xoá tên khỏi danh sách Thực tập sinh đối với các trường hợp không đóng học phí hoặc nghỉ học không phép từ một kỳ trở lên.
 • Thực tập sinh được edX gia hạn thời gian đóng học phí bằng biên bản cam kết có xác nhận của phụ huynh. Hết thời gian gia hạn, thực tập sinh không đóng hoặc đóng không đầy đủ: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ đình chỉ học một kỳ đến buộc thôi học không thời hạn, xoá tên khỏi danh sách sinh viên.
 1. Vi phạm về phòng chống các tệ nạn xã hội:

 • Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng văn hoá phẩm đồi truỵ hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3 xử lý đình chỉ học tập một năm; vi phạm lần 4 xử lý buộc thôi học.
 • Tổ chức hoạt động tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi truỵ hoặc tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Tuỳ theo mức độ, xử lý cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động mại dâm: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 1 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.
 • Chứa chấp, môi giới mại dâm: Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng ma tuý: Xử lý theo quy định hiện hành về xử lý thực tập sinh sử dụng ma tuý
 • Thực tập sinh sử dụng thuốc lá (hoặc thuốc lá điện tử) trong khuôn viên Đại học edX sẽ bị xử lý từ nhắc nhở, cảnh cáo đến đình chỉ học tuỳ theo mức độ và số lần vi phạm.
 • Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý: Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Thực tập sinh uống rượu bia, chất kích thích trong giờ học, hoặc say rượu bia khi đi học sẽ bị xử lý cảnh cáo đến đình chỉ học tập tuỳ từng mức độ và số lần vi phạm.
 • Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Chơi hoặc tổ chức chơi cờ bạc dưới mọi hình thức: Vi phạm lần 1 xử lý khiển trách; vi phạm lần 2 xử lý cảnh cáo; Vi phạm lần 3 xử lý đình chỉ học một kỳ; vi phạm lần 4 xử lý buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 1. Vi phạm quy định về trật tự, trị an

 • Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau: Vi phạm lần 1, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 2, xử lý đình chỉ học tập một năm; vi phạm lần 3, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Làm hư hỏng tài sản trong ký túc xá và các tài sản khác của trường: Tuỳ theo mức độ xử lý cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có: Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của nhà nước: Xử lý theo buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài biết, hình ảnh có nôi dung dung tục, bạo lực, đồi truỵ, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh sự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng internet: Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 1. Vi phạm quy định về an toàn giao thông:

 • Sinh viên vi phạm các quy định về an toàn giao thông, bị công an lập biên bản gửi về trường lần 1, xử lý khiển trách; lần 2 trở lên, xử lý cảnh cáo; trường hợp nghiêm trọng, xử lý buộc thôi học và gia cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Đua xe trái pháp luật: Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hoặc tham gia tổ chức đua xe trái pháp luật: Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 1. Vi phạm về sử dụng cơ sở vật chất:

 • Thực tập sinh sử dụng cơ sở vật chất tại edX phải có trách nhiệm bảo vệ, nếu thực tập sinh làm hỏng cơ sở vật chất (dù vô tình hay cố ý) phải đền bù với số tiền bằng 150% số tiền mua lại cơ sở vật chất đó.
 • Thực tập sinh phải tắt đèn, điều hoà, quạt khi ra khỏi phòng học. Nếu thực tập sinh vi phạm sẽ bị xử phạt 150.000/lần và bị phạt lao động công ích 3 buổi (mỗi buổi 4 tiếng).
 1. Các vi phạm khác

 • Tùy theo mức độ, edX xem xét nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.

Điều 8: Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật:

 1. Thủ tục xét kỷ luật:
 • Thực tập sinh vi phạm phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp thực tập sinh không làm bản kiểm điểm thì QLSV vẫn họp để xử lý trên cơ sở chứng cư thu thập được.
 • Ban cán sự lớp có thực tập sinh vi phạm tổ chức họp với tập thể lớp (có mặt giáo viên chủ nhiệm), tiến hành phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật lên QLSV. Trường hợp thực tập sinh cố ý vắng mặt hoặc không làm bản kiểm điểm, lớp vẫn tiến hành họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ đã thu thập được.
 • Phòng QLSV họp xét và đề nghị hình thức kỷ luật thực tập sinh lên Ban Giám Đốc Đại học edX. Trường hợp thực tập sinh được mời đến làm việc mà không đến hoặc tự ý nghỉ học sau khi vi phạm, hội đồng vẫn tiến hành họp xét và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.
 • Hội đồng kỷ luật tổ chức họp để xét kỷ luật thực tập sinh vi phạm. QLSV kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật và đề nghị Giám đốc ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.
 1. Hồ sơ xử lý kỷ luật của HSSV:
 • Bản tự kiểm điểm của thực tập sinh vi phạm (nếu có)
 • Biên bản của lớp họp kiểm điểm thực tập sinh có hành vi vi phạm
 • Biên bản họp của phòng QLSV
 • Bản kiến nghị hình thức kỷ luật của QLSV
 • Các tài liệu liên quan.

Trong trường hợp có đủ chứng cứ thực tập sinh vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, QLSV trao đổi với phòng QLĐT lập hồ sơ trình ban giám đốc quyết định hình thức kỷ luật.

Điều 9: Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

 1. Đối với thực tập sinh bị kỷ luật khiển trách: Sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu thực tập sinh không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của thực tập sinh kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
 2. Đối với thực tập sinh bị kỷ luật cảnh cáo: Sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu thực tập sinh không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của thực tập sinh kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
 3. Đối với trường hợp bị kỷ luật đình chỉ có thời hạn trả về địa phương: Khi hết thời hạn đình chỉ, thực tập sinh phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ của công dân ở địa phương; chứng nhận của cơ quản có thẩm quyền về việc đã hoàn thành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để edX xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện.

Điều 10: Quyền khiếu nại về kỷ luật

 1. Cá nhân, tổ chức nếu xét thấy các hình thức kỷ luật không thoả đáng có quyền khiếu nại lên phòng QLSV để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.
 2. Thời gian khiếu nại: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

Điều 11: Hiệu lực thực hiện

Quy chế này có hiệu lực từ năm học 2020 – 2021 và được áp dụng với toàn bộ thực tập sinh các khoá của Đại học edX, Tập đoàn edX.