1, Hội đồng trường đại học edX:

Hội đồng Trường bao gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn. Ngoài ra còn có đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của đại học edX.

2, Ban giám hiệu:

– Hiệu trưởng – Người phụ trách chung của toàn trường: Tổ chức, cán bộ, quy hoạch chiến lược, tài chính, truyền thông, đối ngoại, công tác công đoàn.
– Phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo sinh viên: Phòng Đào tạo, phòng tuyển sinh, phòng công tác sinh viên, phòng quản lý chất lượng, thanh tra – pháp chế, viện đào tạo liên tục, đoàn Thanh niên và hội sinh viên.
– Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hoạt động thư viện, xuất bản, tạp chí KH&CN, mạng thông tin.
– Phó hiệu trưởng phụ trách phát triển cơ sở vật chất và dịch vụ: Quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dự án đầu tư, hoạt động dịch vụ, sức khỏe, an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và công tác chính trị – xã hội.

3, Hội đồng khoa học và đào tạo:

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học edX được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trùng với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn với Hiệu trưởng về:
– Kế hoạch phát triển đào tạo, khoa học và công nghệ, và đảm bảo chất lượng.
– Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng của Trường.
– Các đề án xây dựng, triển khai, hoặc dừng các chương trình đào tạo.
– Góp ý cho các báo cáo, giải trình của Trường về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và đảm bảo chất lượng.
– Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong Trường.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm: Hiệu trưởng, một số Phó Hiệu trưởng, trưởng các đơn vị đào tạo, một số trung tâm nghiên cứu, trưởng một số phòng, đại diện giảng viên và cán bộ khoa học của có hoc hàm giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ, trong và ngoài Trường.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số. Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng Khoa học và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có không quá 02 Phó Chủ tịch.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên ít nhất 07 ngày. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số thành viên tham dự. Kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% số thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo biểu quyết tán thành. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo lấy từ ngân sách của Trường, và chi theo nhiệm vụ.

Sơ đồ tổ chức tại Đại học edX

Hình 1: Mô phỏng sơ đồ tổ chức tại đại học edX

4, Ban chấp hành Đảng uỷ:

Đảng bộ trường đại học edX là hạt nhân chính trị lãnh đạo. Để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn và các lĩnh vực công tác khác của Nhà trường. Hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên trong trường. Đảng uỷ nhà trường do Đại hội Đảng bộ bầu ra là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội. Đảng uỷ có nhiệm vụ:
– Lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục ý thức chính trị tư tưởng trong toàn trường
– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, và các nhiệm vụ khác của nhà trường
– Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ
– Lãnh đạo công tác đoàn thế, quần chúng trong trường
– Lãnh đạo việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
– Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát

5, Đoàn Thanh niên – Công đoàn:

Đoàn thanh niên tại Đại học edX là đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Là đơn vị tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
Đoàn thanh niên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

6, Khoa kỹ năng – Khoa chuyên ngành:

– Khoa kỹ năng tại đại học edX bao gồm: Khoa kỹ năng chuyên ngành, Khoa kỹ năng lãnh đạo và quản lý và khoa đào tạo kỹ năng mềm.
– Khoa chuyên ngành tại đại học edX bao gồm: Khoa bán hàng, khoa marketing, khoa thương mại điện tử, khoa phát triển thương hiệu, khoa dịch vụ khách hàng, khoa trưng bày hàng hoá, khoa kinh doanh quốc tế, khoa công nghệ thông tin và khoa đào tạo khai phóng.

7, Các phòng chức năng và trung tâm:

– Các phòng chức năng tại đại học edX bao gồm: Phòng tổ chức cán bộ, phòng hành chính quản trị, phòng đào tạo, phòng công tác HS-SV, phòng tài chính kế toán, phòng đảm bảo chất lượng, phòng thanh tra và pháp chế.
– Các trung tâm tại Đại học edX bao gồm: Trung tâm hướng nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, trung tâm hợp tác quốc tế, trung tâm Elearning.