Thông báo học phí Đại học edX năm 2021

Phòng đào tạo tại edX thông báo mức thu học phí dành cho các học viên năm 2021 theo lộ trình phát triển sự nghiệp tại edX như sau.

1 – Hướng dẫn nghiên cứu bảng học phí

Để hiểu rõ học phí tại edX, đầu tiên em cần nắm được chương trình đào tạo theo lộ trình phát triển sự nghiệp tại edX. Sau khi hiểu rõ từng chương trình đào tạo, học viên cần lựa chọn cho mình một lộ trình phù hợp với nhu cầu của bản thân. Cuối cùng học viên cần đối chiếu với bảng học phí dưới đây để tìm ra mức học phí mình cần hoàn thành khi tham gia học tập.

Lo-trinh-phat-trien-su-nghiep-tai-Dai-hoc-edX

Hiện nay, edX đang đào tạo học viên đạt tiêu chuẩn của một nhân sự theo vị trí công việc tại 5 ngành (Ngành Thương mại điện tử, ngành quản trị kinh doanh, ngành kinh doanh quốc tế, ngành marketing, ngành công nghệ thông tin) như sau:

 • Level 5: Đào tạo học viên đáp ứng chuyên môn của Vị trí trợ lý;
 • Level 6: Đào tạo học viên đáp ứng chuyên môn của Vị trí chuyên viên;
 • Level 7: Đào tạo học viên đáp ứng chuyên môn của Vị trí Trưởng phòng hoặc trở thành một Nhà nghiên cứu”;
 • Level 8: Đào tạo học viên đáp ứng chuyên môn của Vị trí Giám đốc một bộ phận trong doanh nghiệp hoặc  “Chuyên gia” trong một lĩnh vực;
 • Level 9: Đào tạo học viên để khởi nghiệp kinh doanh, với vai trò là Giám đốc điều hành (CEO)” một doanh nghiệp.

2 – Bảng học phí Đại học edX theo từng lộ trình phát triển sự nghiệp

Tổng quan học phí các chương trình đào tạo:

STT Tên chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Tổng số tín chỉ Tổng học phí toàn khóa
1 Giám đốc Điều hành (CEO) – Doanh nhân hạnh phúc (khởi nghiệp kinh doanh 54 tháng (4.5 năm) 540 tín chỉ 212.027.083 vnđ/khoá
2 Giám đốc một bộ phận trong doanh nghiệp 42 tháng (3.5 năm) 540 tín chỉ 212.027.083 vnđ/khoá
3 Chuyên gia trong một lĩnh vực 42 tháng (3.5 năm) 420 tín chỉ 159.383.507 vnđ/khoá
4  Nhà nghiên cứu 36 tháng (3 năm) 360 tín chỉ 134.315.138 vnđ/khoá
5 Trưởng phòng 36 tháng (3 năm) 360 tín chỉ 134.315.138 vnđ/khoá
6 Chuyên viên 30 tháng (2.5 năm) 300 tín chỉ 110.440.500 vnđ/khoá
7 Trợ lý 18 tháng (1.5 năm) 180 tín chỉ 64.965.000 vnđ/khoá

Chi tiết về học phí các chương trình đào tạo:

2.1 – Học phí cho chương trình đào tạo Giám đốc Điều hành (CEO) hoặc trở thành doanh nhân hạnh phúc (khởi nghiệp kinh doanh)

 • Thời gian đào tạo: 54 tháng (4.5 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo lý thuyết và thực hành: 540 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá: 212.027.083 vnđ/khoá

2.2 – Học phí cho chương trình đào tạo Giám đốc một bộ phận trong doanh nghiệp

 • Thời gian đào tạo: 42 tháng (3.5 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo lý thuyết và thực hành: 420 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá: 159.383.507 vnđ/khoá

2.3 – Học phí cho chương trình đào tạo Chuyên gia trong một lĩnh vực

 • Thời gian đào tạo: 42 tháng (3.5 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo lý thuyết và thực hành: 420 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá: 158.189.775 vnđ/khoá

2.4 – Học phí cho chương trình đào tạo Nhà nghiên cứu

 • Thời gian đào tạo: 36 tháng (3 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo lý thuyết và thực hành: 360 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá: 134.315.138 vnđ/khoá

2.5 – Học phí cho chương trình đào tạo Vị trí Trưởng phòng

 • Thời gian đào tạo: 36 tháng (3 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo: 360 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá lý thuyết và thực hành: 134.315.138 vnđ/khoá

2.6 – Học phí cho chương trình đào tạo Vị trí Chuyên viên

 • Thời gian đào tạo: 30 tháng (2.5 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo lý thuyết và thực hành: 300 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá: 110.440.500 vnđ/khoá

2.7 – Học phí cho chương trình đào tạo Vị trí Trợ lý

 • Thời gian đào tạo: 18 tháng (1.5 năm)
 • Tổng số tín chỉ đào tạo lý thuyết và thực hành: 180 tín chỉ
 • Tổng học phí toàn khoá: 64.965.000 vnđ/khoá

Lưu ý:

 • Học viên cần lựa chọn cho mình lộ trình phát triển sự nghiệp phù hợp với bản thân mình dựa theo lộ trình đào tạo tại edX;
 • Bảng học phí trên chưa bao gồm những thông tin ưu đãi, miễn giảm học phí. (Chi tiết về ưu đãi miễn giảm học phí, em xem Tại đây).

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục