Nếu bạn là một người có khát vọng trở thành một giám đốc điều hành (CEO) của một doanh nghiệp trong tương lai. Điều đầu tiên bạn cần phải nắm được đó chính là Nhiệm vụ của Giám đốc điều hành (CEO) là những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn tại bài viết này nhé.

1 – Các Nhiệm vụ của Giám đốc điều hành (CEO) (Ưu tiên số 1)

Trong doanh nghiệp CEO có những nhiệm vụ dưới đây. Mỗi nhiệm vụ đều được đánh giá về tầm quan trọng của nó với thang điểm 100 để bạn biết mức độ ưu tiên của nó khi làm việc.

 • Chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động tài chính hoặc ngân sách để triển khai các dự án kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, CEO có nhiệm vụ tối đa hóa các khoản đầu tư hoặc tăng hiệu quả. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 89/100).
 • Bổ nhiệm các trưởng bộ phận hoặc người quản lý và phân công hoặc giao trách nhiệm cho họ. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 87/100).
 • Phân tích – đánh giá hoạt động của công ty hoặc nhân sự trong việc đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp. Hoặc CEO có nhiệm vụ xác định các lĩnh vực có thể giảm chi phí, cải tiến chương trình hoặc thay đổi chính sách. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 85/100).
 • Chỉ đạo, lập kế hoạch hoặc thực hiện các chính sách, mục tiêu nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, với mục đích tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư hoặc để tăng năng suất. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 85/100).

2 – Các Nhiệm vụ ưu tiên số 2 của Giám đốc điều hành (CEO)

 • Chuẩn bị ngân sách để phê duyệt, bao gồm cả ngân sách để tài trợ hoặc thực hiện các chương trình Marketing. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 79/100).
 • Trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị, quan chức tổ chức hoặc nhân viên để thảo luận các vấn đề, phối hợp hoạt động hoặc giải quyết các vấn đề. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 79/100).
 • Thực hiện các kế hoạch, hành động khắc phục để giải quyết các vấn đề của tổ chức hoặc bộ phận. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 78/100).
 • Chỉ đạo các hoạt động nguồn nhân lực, bao gồm việc phê duyệt các kế hoạch hoặc hoạt động nguồn nhân lực, lựa chọn giám đốc hoặc các nhân viên cấp cao khác, hoặc thành lập hoặc tổ chức các bộ phận chính. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 76/100).
 • Thiết lập nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và phối hợp chức năng giữa các bộ phận và địa điểm. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 74/100).
 • Chủ trì hoặc phục vụ hội đồng quản trị, ủy ban quản lý hoặc hội đồng quản trị khác. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 74/100).
 • Đàm phán hoặc phê duyệt các hợp đồng hoặc thỏa thuận với các nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc các cơ quan hoặc các đơn vị tổ chức khác. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 74/100).
 • Điều phối việc phát triển hoặc thực hiện các hệ thống kiểm soát ngân sách, hệ thống lưu trữ hồ sơ hoặc các quy trình kiểm soát hành chính khác. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 72/100).
 • Xem xét các báo cáo do nhân viên đệ trình để đề xuất phê duyệt hoặc đề xuất các thay đổi. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 71/100).

Thay-Tran-Manh-Hai-tai-Dai-hoc-edX-chia-se-ve-nhiem-vu-cua-Giam-doc-Dieu-hanh-(CEO)

3 – Chức năng Nhiệm vụ (Ưu tiên số 3)

 • Phát biểu, viết bài hoặc trình bày thông tin tại các cuộc họp hoặc hội nghị để quảng bá dịch vụ, trao đổi ý tưởng hoặc hoàn thành mục tiêu. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 68/100).
 • Diễn giải và giải thích các chính sách, quy tắc, quy định hoặc luật pháp cho các tổ chức, quan chức chính phủ hoặc công ty hoặc cá nhân. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 67/100).
 • Chuẩn bị hoặc trình bày các báo cáo liên quan đến các hoạt động, chi phí, ngân sách, quy chế hoặc quy định của chính phủ, hoặc các mục khác ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc dịch vụ chương trình. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 66/100).
 • Xem xét và phân tích luật hoặc chính sách công và đề xuất các thay đổi để thúc đẩy hoặc hỗ trợ lợi ích của cộng đồng dân cư nói chung hoặc các nhóm đặc biệt. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 66/100).
 • Quản lý các chương trình lựa chọn địa điểm, xây dựng các tòa nhà hoặc cung cấp thiết bị hoặc vật tư. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 66/100).
 • Trực tiếp hoặc thực hiện các nghiên cứu về các vấn đề ảnh hưởng đến các lĩnh vực phụ trách. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 58/100).

4 – Chức năng Nhiệm vụ bổ sung cho CEO

 • Chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động của các doanh nghiệp hoặc các bộ phận liên quan đến sản xuất, định giá, bán hoặc phân phối sản phẩm. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 81/100).
 • Chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến việc mua hoặc bán các sản phẩm đầu tư hoặc dịch vụ tài chính. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 72/100).
 • Tiến hành hoặc chỉ đạo các cuộc điều tra hoặc điều trần để giải quyết các khiếu nại hoặc vi phạm pháp luật, hoặc làm chứng tại các phiên điều trần đó. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 69/100).
 • Chỉ đạo các bộ phận không kinh doanh, chẳng hạn như quảng cáo, mua hàng, tín dụng hoặc kế toán. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 69/100).
 • Tổ chức hoặc phê duyệt các chiến dịch khuyến mại. (Tầm quan trọng của nhiệm vụ 53/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục