Giám đốc điều hành (CEO) đặt ra định hướng chung cho tổ chức, hình thành các mục tiêu chiến lược và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức. CEO xác định các cơ hội kinh doanh mới, ủng hộ nguyện vọng về dịch vụ xuất sắc của tổ chức và thúc đẩy mối quan hệ chiến lược với các bên liên quan.

Giám đốc điều hành cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy các chiến lược tài chính, đổi mới và năng suất của tổ chức. CEO cần có khả năng hoạt động trong một môi trường kinh doanh biến đổi nhanh chóng. CEO là người chịu trách nhiệm về sự thành công của toàn bộ tổ chức. CEO là một nhà lãnh đạo chiến lược có tư duy cầu tiến với sự nhạy bén trong kinh doanh, có thể đưa ra các quyết định có tính toán rủi ro, mang tính xây dựng, phân tích và hoạt động hiệu quả trong một môi trường phức tạp và khó khăn.

1 – Các chức năng và nhiệm vụ chính của Giám đốc điều hành

a – Thúc đẩy tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của tổ chức

 • Phát triển tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và văn hóa của tổ chức
 • Cung cấp khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và quản trị tổ chức
 • Xác định các ưu tiên, phương hướng và kế hoạch chiến lược của tổ chức

b – Phát triển cơ hội kinh doanh

 • Xem xét phân tích tổ chức
 • Phát triển các chiến lược, chính sách và hướng dẫn kinh doanh liên tục
 • Định hướng các chiến lược thâm nhập thị trường mới
 • Xây dựng chiến lược nhượng quyền để phát triển tổ chức
 • Chỉ đạo về bất động sản và xây dựng kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng
 • Kế hoạch và lộ trình thực hiện trực tiếp của tổ chức
 • Chủ trì xây dựng các chiến lược và lộ trình công nghệ

c – Xây dựng Ý tưởng về chất lượng dịch vụ

 • Xây dựng văn hóa dịch vụ xuất sắc
 • Nâng cao chiến lược khách hàng
 • Chuyển các chiến lược thành hoạt động dịch vụ
 • Tối ưu hóa hiệu suất dịch vụ của lực lượng lao động
 • Giành được khách hàng trọn đời
 • Tối đa hóa dịch vụ và hiệu quả kinh doanh
 • Dẫn đầu thiết kế trải nghiệm khách hàng trên các kênh

d – Hình thành các triết lý và chiến lược tài chính của tổ chức

 • Giám đốc điều hành cần đặt ra các triết lý và chiến lược tài chính của tổ chức
 • Thiết lập các mục tiêu rủi ro và khẩu vị rủi ro của tổ chức

e – Thúc đẩy sự đổi mới và năng suất

 • Thúc đẩy năng suất và văn hóa đổi mới trong tổ chức
 • Xây dựng khuôn khổ cho năng suất và các sáng kiến ​​đổi mới
 • Chuyển đổi dịch vụ thông qua đổi mới chiến lược

f –  Giám đốc điều hành có nhiệm vụ Quản lý tổ chức

 • Tổ chức trực tiếp học tập và phát triển
 • Tạo môi trường làm việc đa dạng và hợp tác
 • Thuyết phục và tác động đến các bên liên quan

g – Thúc đẩy mối quan hệ với các bên liên quan

 • Xây dựng mối quan hệ tích cực với hội đồng quản trị
 • Đại diện và thúc đẩy tổ chức
 • Hoạt động như một thành viên hội đồng quản trị hiệu quả
 • Develop strategic leadership networks

=> Bạn có thể tham khảo nhiệm những nhiệm vụ chi tiết và tầm quan trọng của nhiệm vụ đó tại bài viết dưới đây: Nhiệm vụ chi tiết của Giám Đốc Điều Hành

2 – Kỹ năng & Năng lực của một Giám đốc điều hành (CEO)

 • Kỹ năng Phát triển Thương hiệu
 • Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch kinh doanh liên tục
 • Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh
 • Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức kinh doanh
 • Kỹ năng phát triển cơ hội kinh doanh
 • Kỹ năng quản lý kinh doanh hiệu quả
 • Xây dựng tốt mối quan hệ xung quanh
 • Có khả năng Đánh giá rủi ro kinh doanh
 • Có khả năng Quản trị xung đột
 • Có khả năng Quản trị Doanh nghiệp
 • Có khả năng Quản lý khủng hoảng
 • Có khả năng Xây dựng chiến lược giữ chân và trung thành của khách hàng
 • Hoạt động quản lý quan hệ khách hàng
 • Có kỹ năng phân tích dữ liệu
 • Thúc đẩy năng suất và đổi mới
 • Làm việc với Thành viên Hội đồng Quản trị Hiệu quả
 • Giám đốc điều hành cần phải có Kỹ năng phân tích tình hình tài chính của công ty
 • Lập kế hoạch và Quản lý Ngân sách Tài chính
 • Quản lý nhượng quyền thương mại
 • Quản lý sự đổi mới
 • Quản lý sở hữu trí tuệ
 • Quản lý tri thức
 • Tuân thủ các quy định pháp luật
 • Có khả năng Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường
 • Tạo Mối quan hệ giữa tổ chức và hội đồng quản trị
 • Đánh giá Tổ chức cho Doanh nghiệp Xuất sắc
 • Giám đốc điều hành có năng lực Đại diện và phân tích tổ chức
 • Lập kế hoạch tổ chức và thiết lập mục tiêu
 • Xây dựng mối quan hệ tổ chức
 • Xây dựng chiến lược tổ chức
 • Hình thành Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị của Tổ chức
 • Phát triển con người
 • Nâng cao hiệu quả cá nhân
 • Quản lý tốt con người và mối quan hệ
 • Chiến lược năng suất và đổi mới
 • Có khả năng Nâng cao năng suất lao động
 • Phân tích Tính khả thi của dự án
 • Tích hợp tài nguyên dự án
 • Quy hoạch tài sản và cơ sở hạ tầng
 • Quản lý chiến dịch quan hệ công chúng
 • Phát triển thương hiệu
 • Khả năng đổi mới, Thông tin dịch vụ và kết quả
 • Văn hóa đổi mới dịch vụ
 • Lãnh đạo dịch vụ
 • Xây dựng chiến lược công nghệ
 • Lãnh đạo tầm nhìn của tổ chức
 • Truyền thông nơi làm việc
 • Sự đa dạng và hài hòa của lực lượng lao động

3 – Năng lực chung của Giám đốc điều hành (CEO)

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng giao tiếp & ứng xử
 • Kỹ năng quan hệ xã hội
 • Tư duy toàn cầu

4 – Tổng quan về Nội dung đào tạo vị trí Giám đốc điều hành 

Chủ đề 1: Phân tích, khái niệm và Đánh giá

 • Phân tích môi trường kinh doanh
 • Phân tích tổ chức

Chủ đề 2: Quản lý kinh doanh liên tục

 • Quản lý khủng hoảng
 • Quản lý kinh doanh liên tục
 • Lập kế hoạch kinh doanh liên tục

Chủ đề 3: Quản lý sự thay đổi

 • Quản lý sự thay đổi

Chủ đề 4: Chính sách và Quản trị Doanh nghiệp

 • Quản trị Doanh nghiệp
 • Quản lý sở hữu trí tuệ

Chủ đề 5: Giao tiếp

 • Truyền thông nơi làm việc

Chủ đề 6: Trải nghiệm khách hàng

 • Thông tin dịch vụ và kết quả
 • Dịch vụ thương hiệu
 • Đổi mới dịch vụ
 • Đổi mới văn hóa dịch vụ
 • Lãnh đạo dịch vụ
 • Thông tin dịch vụ và Các kết quả

Chủ đề 7: Tài chính

 • Phân tích Tài chính
 • Lập kế hoạch và Quản lý Ngân sách Tài chính

Chủ đề 8: Công nghệ Infocomm (ICT)

 • Xây dựng chiến lược công nghệ

Chủ đề 9: Quản trị sự đổi mới

 • Thúc đẩy năng suất và Sự đổi mới
 • Năng suất và đổi mới
 • Chiến lược Nâng cao năng suất

Chủ đề 10: Lãnh đạo và Quản lý Con người

 • Tầm nhìn tổ chức
 • Sứ mệnh và Giá trị Công thức
 • Lãnh đạo tầm nhìn

Chủ đề 11: Con người và Quản lý mối quan hệ

 • Xây dựng mối quan hệ kinh doanh
 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Hiệu quả Tổ chức và Hội đồng quản trị
 • Mối quan hệ
 • Đại diện tổ chức

Chủ đề 12: Lập kế hoạch Quản lý và Phát triển Cá nhân

 • Mối quan hệ tổ chức
 • Xây dựng Lực lượng lao động
 • Đa dạng và Hòa hợp
 • Hoạt động kinh doanh
 • Lập kế hoạch
 • Cơ hội phát triển kinh doanh 
 • Quản lý nhượng quyền thương mại
 • Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường
 • Chiến lược tổ chức
 • Công thức Lập kế hoạch tổ chức và thiết lập mục tiêu
 • Quy hoạch tài sản và cơ sở hạ tầng

Chủ đề 13: Quản lý rủi ro

 • Đánh giá rủi ro kinh doanh

Chủ đề 14: Đánh giá kết quả đạt được

 • Quản lý hiệu quả kinh doanh

Chủ đề 15: Kỹ năng giao tiếp

 • Thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh
 • Lãnh đạo chiến lược
 • Vai trò của nhà quản lý hiệu quả
 • Kết nối các điểm!
Đại học edX - Chấn hưng giáo dục